Tjenesteinnovasjon gjennom utvikling av bedre samhandling mellom tjenesteapparat og brukere

Bakgrunnen for prosjektet er det økende behov for tilrettelegging og støtte til marginaliserte personer og grupper i velferdssamfunnet. Det bygges på erfaringer fra tidligere interregprosjekter.

Prosjektet skal drive innovasjon av tjenester gjennom utvikling av relasjonene mellom tjenesteytere og tjenestemottakere i form av nye avtaler, roller, konsepter og tekniske løsninger. Det benyttes en eklektisk og dialogbasert metodikk med brukerstyrte innovasjonsarenaer. Brukere og tjenesteytere får muligheten til ådiskutere praktiske erfaringer og løsninger de ønsker å prøve ut.

Samspillet mellom kan brukere og tjenesteytere er til dels ulikt utformet/vektlagt i Norge og Sverige Derfor er et stort potensial for erfaringsutveksling, og av stor nytte å få diskutert utfordringene man står opp i. Man kan lære av hverandres situasjon, arbeidsmåter og løsninger. Det vil bli gjennomført studiebesøk for å få konkret innsyn alternative løsninger.

Prosjekt tar sikte på å utvikle nye konsepter/modeller for samarbeid mellom brukere/pårørende og tjenesteapparatet som kan bidra til bedre ressursutnyttelse. Det skal identifiseres og settes igang minst to utviklingsområder i hver kommune og gjennomføres testprosjekter.

Prosjektet skal dokumenteres gjennom evalueringsrapporter og artikler som viser hva prosjektet har resultert i både utfra et styringsperspektiv og et bruker/pårørende perspektiv.

Norsk prosjekteier

TiSIP

Prosjektperiode

15.06.2016 - 14.06.2019

Budsjett

Norsk bidrag: 458 125 €

Total: 1 309 542 €

Andre partnere

Trondheim kommune

Stjørdal kommune

Melhus kommune

KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling

Mittuniversitetet

Østersund kommun

Timrå kommun

Åre kommun