Interreg Sverige-Norge bevilger midler til tre nye prosjekter

Styringskomiteen i Interreg Sverige-Norge, delområde Nordens Grønne Belte, møttes nylig på Stiklestad hvor det ble bevilget ytterligere 2,4 millioner euro til tre nye utviklingsprosjekter i Jämtland, Västernorrland og Trøndelag.

Midlene utgjør ca. 1 500 000 euro fra det Europeiske regionale utviklingsfondet (ERDF) og ca. 85 000 euro fra norske statlige IR-midler.

Disse prosjektene skal styrke det grenseregionale arbeidet i regionen:

Green Flyway
Prosjektet skal utvikle testarenaer for elfly, autonome luftfarts-løsninger som f.eks. droner, samt luftfartskontroll mellom luftfartskorridoren Åre-Östersund og Røros flyplass.

Videre skal prosjektet utforske nye standardløsninger for oppladning, luftfartskontroll og eventuelt annen teknologi for uttesting på testarenaen.

Prosjektet ønsker også å lage en plan for hvordan elfly-virksomheten kan samordnes med ordinær flyvirksomhet.

Prosjekteiere for Flyway-prosjektet er Östersund kommune og Røros kommune. Det totale budsjettet er på 2 015 306 euro, hvorav 665 278 euro kommer fra EU-støtte, mens 32 125 euro kommer fra norske IR-midler.

FISK
I prosjektet FISK skal Rise Processum og RISE PFI bygge videre på resultatene fra det foregående Interreg-prosjektet Bioraff, et prosjekt som så på muligheten for utnyttelse av biomasse fra skogen til fiskefôr.

Prosjektet skal videreføre testingen av restmaterialer fra skognæringen, såkalt GROT (grener og topper), samt surlut som råvare til fiskeforedling. Prosjekteierne skal utvikle en mer bærekraftig produksjon av fiskefôr, samt næringskjedene for fiskefôrproduksjon.

Øvrige partnere i samarbeidet er Region Västernorrland, Trøndelag fylkeskommune, Synergifabrikken, Sveaskog, Norrskog, Arena skog og Domsjö fabrikker.

Det totale budsjettet ligger på 938 441 euro, hvorav 341 029 euro er ERDF-midler, og 125 000 euro er norsker IR-midler.

Vältel 2.0
Prosjektet er en videreføring av Interreg Sverige-Norge prosjektet Vältel, et prosjekt som har jobbet med å skape en testarena for velferdsteknologiske løsninger i helsesektoren. Vältel 2.0 skal videreføre arbeidet med å implementere resultatene fra det tidligere prosjektet.

Prosjekteierne Östersund kommune og Helse Nord-Trøndelag skal jobbe sammen for å videreutvikle testarenaen og samtidig øke kompetansen hos de deltagende organisasjonene innenfor digitalisering og innovasjon.

Den totale budsjettrammen er på 1 971 463 euro, hvorav 580 203 euro er EU-støtte og 394 188 euro kommer fra norske IR-midler.