Raffinerer restprodukter fra tre til fiskefôr

Nordens Grønne Belte er en region med betydelig betydelige skogressurser og skogbasert næringsvirksomhet, både på norsk og svensk side. Prosjektet «Bioraff – Mer av Tre» har bidratt til å videreutvikle og synliggjøre regionen som et kompetansesenter innenfor ny konvertering og bioraffinering av skosmasse, og dermed posisjonert Midt-Skandinavia som en sentral aktør i utviklingen av fremtidens bioøkonomiske samfunn.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom svenske og norske forskere i henholdsvis RISE PFI og RISE Processum. På tvers av grensehindre, har de utviklet og foredlet produkter som skal inngå i fremtidens bioraffinerier. Et bioraffineri, kan sammenlignes med et oljeraffineri hvor råoljen raffineres til mange forskjellige produkter. Utviklingen av nye biobasserte produkter er med på å styrke næringsliv, og åpner for nye foretak basert på skogsråvare – alt basert på restprodukter fra skogen.

Prosjektet har mottatt Interreg-støtte fra Sverige-Norge programmet.

Tre som proteinkilde i fiskefôr

Et av de viktigste satsningsområdene har vært bioraffinering av restprodukter fra skogsindustrien som proteinkilde i fiskefôr. Nøkkelen har vært å tilrettelegge for samarbeid gjennom hele verdikjeden, fra skogsindustrien til fôrprodusenter.

Forskerne har utviklet og analysert en bestemt type mikroorganisme, et encellet protein kalt SCP, som har minst like høyt proteininnhold som fiskemel. SCP kan også brukes som fôrkilde i annen næringsmiddelproduksjon.

Banebrytende utvikling av nye metoder

I et annet delprosjekt har det blitt gjennomført laboratoriestudier hvor skogbasert råstoff brytes ned til fermentert sukker som så omsettes til protein ved fermentering. Piloten omfatter utvikling av metoder for trebasert sukkerproduksjon, samt avanserte biotekniske metoder for å utvikle, utrede og analysere en mikroorganisme med høyere eller like høyt proteininnhold som i fiskemel.

Bedre utnyttelse av pellets

Bioraff-prosjektet har også sett nærmere på hvordan trepellets som brennstoff kan utnyttes bedre. Flere testforsøk har blitt utført hos Nord Energi i Trøndelag, med gode resultater. Kunnskapen herfra kan blant annet bidra til at varmesentraler som i dag baserer seg på fossil energi, bytter over til bærekraftige pellets-løsninger.

Skaper nye forretningsmuligheter

Like viktig har det vært å forbedre lønnsomheten i bransjen. Dette har man oppnådd blant annet gjennom samproduksjon av biobrennstoff og biokjemikalier, hvor man har klart å utnytte et råmaterial som vanligvis anses som et avfallsstoff.

Her kan du lese «Bioraff-prosjektets sluttrapport».