Tana River – Joint Envirinmental Management of the River Tana

Tanavassdraget er grunnlaget for bosetting i Tanadalen på begge sider av riksgrensen. Naturverdiene i og omkring vassdraget er svært store, bla. har Tanaelva de største fangstene av nord-atlantisk laks i hele laksens utbredelsesområde. En videreutvikling av eksisterende forvaltningssamarbeid mellom regionale og lokale myndigheter og fiskeforvaltning på begge sider av grensen er svært viktig for å kunne ta vare på de unike miljøverdiene for framtida.

Prosjektet omfatter nedbørsfeltet til Tanavassdraget i Norge og Finland, og består av et samarbeid mellom regionale -og lokale myndigheter samt lokal fiskeforvaltning. Prosjektet fokuserer på bevaring av miljøtilstanden i og omkring Tanaelva gjennom 4 ulike delprosjekt. Delprosjektene omfatter leveområder for fisk, fiskevandringshindre, biologisk mangfold og overvåkning av økologisk- og kjemisk tilstand i vann. Prosjektet har betydning for den felles innsatsen for å følge opp EU’s vanndirektiv.

Norsk prosjekteier

Tana kommune

Prosjektperiode

01.08.2017 - 31.07.2019

Budsjett

Norsk bidrag: 1 927 000 Kjell

Total: 9009 000 €

Andre partnere

Karasjok kommune
Tanavassdragets fiskeforvaltning
Fylkesmannen i Finnmark
Norges vassdrags- og energidirektorat