SCABEAC

Sustainable Construction and Build Environment in Arctic Climate – SCABEAC

I årene 2021-22 har industripartnerne (LTU Business, KUPA, Arctic Construction Cluster) og akademipartnere (Luleå Universiti of Technology, University of Oulu, SINTEF Narvik, UIT Norges arktiske universitet) bygget opp felles kunnskap om utfordringer og muligheter knyttet til byggebransjen (intervjuer > 80 bedrifter) og det store byggeprosjektet i våre tre land (> 130 mrd €; 10-15 år) i Aurora-regionen.

Basert på denne kunnskapen og resultatene vil industri- og akademiapartnerne fra de tre landene gjennomføre SCABEAC-prosjektet.

Det overordnede formålet med prosjektet er å etablere og styrke grenseoverskridende samarbeid innen bærekraftig og byggemiljø i Aurora-regionen mellom akademia og byggenæringen for å effektivt å møte:

– De direkte behovene og utfordringene som byggenæringen (fokus SMB) står ovenfor de kommende årene (basert sert på intervjuer med industrien i alle tre landene).

– De utfordringene og mulighetene for å sikre de store investeringene og byggeprosjektene de kommende årene: industriinvesteringer, boliger, samfunnsinfrastruktur og transportsystemer (veier, broer, havner osv.) i Aurora-regionen.

– For å oppnå FNs bærekraftsmål er det er nødvendig å bygge tettere samarbeid innen bærekraftig bygging i regionen.

Dette oppnås i prosjektet ved å:

– Etablere en langsiktig grenseoverskridende samarbeidsplattform innen «Bærekraftig konstruksjoner og byggemiljøer» i Aurora-regionen, mellom akademia, byggefirmaer og deres klynger, større byggenæring, offentlige/private infrastruktureiere (WP2).

– Styrke byggebransjens (fokus SMB) evne til å samarbeide, konkurrere og utvikle seg i de kommende årene ved å gi støtte til forretningsutvikling (WP3), samt teknologi og anvendt FoU-støtte (WP4).

Behovene er de samme i alle tre landene og krever økt samarbeid de neste 10-15 årene.

Norsk prosjekteier

SINTEF Narvik

Kontakt

Prosjektperiode

01.12.2022 - 28.11.2025

Budsjett

Norsk bidrag: 2 697 329 NOK NOK

Total: 508 737 €

Andre partnere

• LTU Business AB, Luleå, Sweden
• Arctic Construction Cluster Finland, Finland
• Luleå tekniska universitet, Sweden
• Oulun Yliopisto Finland
• Universitetet i Tromsø, Campus Narvik, Norway
• KUPA AS, Norway