SUMMATION

Sustainable Autonomous Systems and Solutions (SUMMATION)

Prosjektet SUMMATION har som målsetning å fremme innovasjonsevne og bruk av avanserte teknologier hos spesifikke målgrupper i samfunn og næringsliv. Dette inkluderer teknologier som ubemannede fly og kjøretøy (UAV/UGV), IoT og digitale verktøy for simulering og visualisering, avansert instrumentering for inspeksjon og vedlikehold, samt tilsvarende smarte teknologier som for eksempel 3D-scanning, radar og RFID.

Forventede resultater

Prosjektets aktiviteter har til hensikt å fremme entreprenørskap med en teknologisk tilnærming. I tillegg fremmes læring i praksis og å stimulere til refleksjon rundt innovative prosesser og metoder basert på avansert teknologi. Nye produkter og løsninger vil utvikles i tett samarbeid med målgruppene. Inspirasjon til nye tjenester vil gis gjennom utvikling av prototyper og praktiske demonstrasjoner. Prosjektet vil dermed bidra til Aurora-programmets satsningsområde 1.1 (smart spesialisering, forskning og innovasjon). Dette gjøres gjennom å koble sammen teknologiutvikling og tjenesteutvikling, og adressere spesifikke utfordringer knyttet til tilgjengelighet og miljøvennlige transportteknologier. Prosjektet kombinerer ekspertise innen UAV/UGV-teknologier, anvendelser innen intelligent transport, samt design- og innovasjonsprosesser og metoder. Det vil således bidra til programmets målsetning om å fremme bærekraftig vekst og muliggjøre grønn og digital omstilling.

For dette prosjektet er målgruppene definert som bedrifter og organisasjoner som opererer innen felt som reiseliv og turisme. Dette vil si reindriftsnæringen (samiske bosetninger og små og mellomstore bedrifter), offentlig sektor (aktører innen transport, logistikk, vei og bane), samt små og mellomstore bedrifter knyttet til subarktisk klima (test av vinterkjøretøy). Prosjektet vil også knytte kontakt med bedrifter som er interessert i implementering og bruk av avanserte teknologier. Dette for å redusert klimaavtrykk, økt bærekraft og verdiskapning.

Norsk prosjekteier

UiT - Norges arktiske universitet

Kontakt

Prosjektperiode

01.01.2023 - 30.12.2025

Budsjett

Norsk bidrag: 906 878 NOK

Total: 1 154 721 €

Ekstern prosjektinfo

https://uit.no/project/summation

Andre partnere

Centria-ammattikorkeakoulu Oy, Luleå tekniska universitet, UiT – Norges arktiske universitet