Skandinavisk musikunion

Bakgrunn / problemstilling Skandinavisk MusikkUnion (SMU):Sysselsettingsnedgang i tradisjonelle næringer stiller Hedmark, Värmland og Oppland overfor utfordringer i å beholde unge mennesker i området. Tilgrensende storbyer har attraksjonskraft bl.a. som følge av at opplevelsesindustrien vokser raskt i urbane omgivelser. Innenfor disse kreative vekstnæringene er det likevel teknologisk / økonomisk mulig (og ofte rasjonelt) med desentraliserte produksjonsmiljøer. Klusterundersøkelser, blant annet av musikkindustrien viser dette. En problemstilling knyttet til regional utvikling basert på kreative næringer er å finne de næringsegmentene som er egnet for desentralisert lokasjon. Potensialet ligger i nettverk mellom indre Skandinavias små urbane miljøer, som motorer for hele regionen. På den annen side ser vi også at små men gode produksjonsmiljøer i noen grad er lokalisert «usentralt». Vurderinger mot denne bakgrunnen er ønskelig å gjennomføre i et forprojekt.

Norsk prosjekteier

Foreningen Mjøskryss

Kontakt

  • Kristoffersen, Jarle

    Høgskolen i Hedmark

    +47 90 92 63 52

    Send e-post

Prosjektperiode

01.09.2003 - 31.01.2004

Budsjett

Norsk bidrag: 340000 Kjell

Total: 65767 €