PlastiCel – Plastisert nanocellulosekompositter med barriere og isolerende egenskaper

Prosjektet tar sikte på å utvikle biobasert emballasje som kan anvendes for fisk og andre næringsmidler der det i dag brukes fossilbasert plast. Ambisjonen er å produsere en emballasje for demonstrasjon.

Ved å koble forskningsbasert kompetanse og sentrale industriaktører (treforedlingsindustri og plastindustri) på begge sider av grensen skal prosjektet bidra til å etablere nye verdikjeder på tvers av grensen, redusere grensehinder, og gi grunnlag for økonomisk vekst i Nordens Grønne Belte.

Det er en regional utfordring å utnytte de skogbaserte ressursene bedre. Samtidig er det både en global og regional utfordring å erstatte fossilbasert plast med biobaserte produkter som tilfredsstiller kravene til funksjonalitet, men som ikke representerer et stort miljøproblem slik plast fra fossile råstoffer gjør.

Det er behov for å bidra til vekstmuligheter for bedrifter i grenseregionen, Nordens Grønne Belte, gjennom å finne innovative og konkurransedyktige løsninger som kan produseres her. Regionen er sterk innen skogs- og fiskeindustri. Gjennom de framskritt som er gjort de siste tiårene, blant annet innen forskning og utvikling innen nanocellulose, oppløsning av cellulose og plastisering av papir, ser prosjekteierne store muligheter ved økt grad av produksjon og anvendelse av biobaserte og resirkulerbare cellulosematerialer for å erstatte fossilbasert plast.

Norsk prosjekteier

RISE PFI

Kontakt

Prosjektperiode

01.09.2017 - 31.08.2020

Budsjett

Norsk bidrag: 1460383 Kjell

Total: 1043135 €

Andre partnere

Ranheim Paper and Board
Tommen Gram
BEWi
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
MoRe Research (Sverige)
FORMAS (Sverige)
SCA Forest Products (Sverige)
Domsjö Fabriker AB (sverige)
Essge-Plats (Sverige).