Mer Hjemmedialyse for Helse, Livskvalitet og Kostnadskontroll

Andelen personer med nyresykdom som får dialyse hjemme har vært konsekvent lav over tid. Et svensk-dansk-norsk prosjekt skal teste og utvikle produkter, tjenester og modeller for å øke hjemmedialyse.

Dialyse er en livsopprettholdende behandling for nyresvikt og utføres i de fleste tilfeller på sykehus. Forskning har vist store fordeler med at posedialyse og bloddialyse utføres hjemme da det gir bedre livskvalitet og positive helseeffekter. Hjemmedialyse reduserer blant annet helsekostnader og øker mulighetene for syke til å jobbe.

Men til tross for fordelene og høye nasjonale mål, har andelen nyresykepasienter som får hjemmedialyse vært gjennomgående lav over tid, med store variasjoner innenfor Öresund-Kattegatt-Skagerrak-regionen.

Prosjektet Mer hjemmedialyse for helse, livskvalitet og kostnadskontroll ønsker å øke andelen personer med nyresykdom som får egen dialysebehandling i hjemmet med grenseoverskridende samarbeid og personsentrert omsorg og helseinnovasjoner.

Tester med brukere, omsorg og bedrifter
Prosjektet skal gjennom gjentatte praktiske tester av kommunikasjon mellom sykehusansatte og pasienter i hjemmet, dialyseutstyr, og avfallshåndtering i hjemmet, utvikle produkter, arbeids- og kommunikasjonsmodeller i samarbeid med brukere av hjemmedialyse. Å involvere brukere sammen med bedrifter, helsepersonell og forskere tidlig i design- og evalueringsprosessen gir verdifull innsikt i hvilke vanskeligheter som har hemmet bruken av hjemmedialyse, til tross for pasientorganisasjoners ønsker og forventede kostnadsbesparelser.

Et forventet resultat fra prosjektet er å beskrive hvordan forutsetningene for økt hjemmedialyse i Sverige, Danmark og Norge ser ut, basert på en analyse av hvilken politikk, lovverk og kulturelle likheter og forskjeller som råder. Prosjektet forventer at den skandinaviske modellen for hjemmedialyse som prosjektet utvikler vil inngå i landenes nasjonale retningslinjer og kunnskapsstyring i omsorgen for nyresykdom og påvirke sykepleieutdanningene og bedriftenes produktutvikling.

Norsk prosjekteier

OsloMet - Storbyuniversitetet

Kontakt

Prosjektperiode

01.09.2023 - 31.08.2026

Budsjett

Norsk bidrag: 612064 NOK

Total: 2982294 €

Andre partnere

OsloMet – Storbyuniversitetet
Nordic Med – com AB
Region Midtjylland
Cuviva AB
Aarhus universitet
Fresenius Medical Care Sverige AB
Högskolan i Östfold
Universitetet i Oslo