Skal avdekke synstap før vi vet det selv

Uoppdaget Synstap er et prosjekt med støtte fra Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Aktører fra Danmark, Sverige og Norge samarbeider om å utvikle og optimalisere screeningprosedyrer for å kunne oppdage og behandle synstap før det blir oppdaget av den som lider av det. Målet er raskere, bedre og billigere behandling.

Hovedmål i prosjektet på kort sikt er å skape ny kunnskap gjennom utprøving av løsninger med effekt på folks synshelse og dermed også deres livskvalitet. Det skal utvikles teknologi som kan redusere helsekostnader ved at man kan gjennomføre en avansert øyesjekk hos optiker eller hjemme hos seg selv i stedet for å måtte reise til en øyelege. På sikt vil prosjektet bidra til nye strategier for å avdekke synshemminger.

Uoppdaget Synstap er et prosjekt med støtte fra Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak innenfor innsatsområdet innovasjon og entreprenørskap. Flere aktører fra Danmark, Sverige og Norge har inngått et tverrfaglig samarbeid om brukerdrevet innovasjon. I prosjektet utvikler og optimaliserer de screeningprosedyrer for å oppdage og behandle uoppdaget synstap. Det vil si før synstapet blir oppdaget av den som faktisk lider av det. Fra Norge deltar Sørlandet sykehus helseforetak og Eyecheck System AS.

Basert på norsk teknologi

Prosjektet baserer seg på en teknologisk plattform for planlagte øyeundersøkelser, analyser og datautveksling utviklet av det Norske firmaet Eyecheck System AS. De tilbyr en operativ telemedisinsk dataløsning for klinisk samarbeid innen oftalmologi, som er læren om øyet og dets sykdommer. Dataløsningen tillater asynkront telemedisinsk samarbeid mellom optikere eller annet helsepersonell, øyeleger og sykehuset. Eyecheck bidrar således med en teknologisk plattform for nytenkning innen oftalmologi i Europa.

portrettfoto av Rasmus Heim
Rasmus Heim, Eyecheck System, Foto: Eyecheck system

Våre løsninger er gjennomtestet og bidrar til økt effektivitet ved at utredning, behandling, oppfølging og kontroll av øynene kan gjennomføres raskt, presist og nær brukerne selv. Dette bidrar til bærekraft gjennom mindre reising, samtidig som kvaliteten ivaretas, sier prosjektdeltaker i Uoppdaget Synstap og daglig leder i Eyecheck System, Rasmus Heim.

Det gjøres bredt anlagt forskning med tilnærminger innenfor helsefag, økonomi og sosiologi for å vurdere kost-nytte av planlagte intervensjoner for å kartlegge uoppdagede synstap hos folk i alderen 75 år eller mer. Rekruttering vil også skje gjennom hjemmetjenester.

Noe av det man ønsker å avdekke gjennom prosjekter er følgende:

Personer rekrutteres inn prosjektet i Danmark og Sverige. Arbeidet og resultatene i prosjektet vil komme brukere og aktører i alle deltakerlandene til gode. Det vil generes ny kunnskap om øyehelse og synstap. Innovasjonsdelen får også god drahjelp og en svært viktig del av dette skjer i Norge.

Sørlandet sykehus sin rolle i prosjektet

Sørlandet sykehus helseforetak er involvert i prosjektets styringsgruppe siden miljø ved sykehuset har jobbet med å se på muligheten for at personer med tap av synsfelt kan ha funksjonsbedrende nytte av kommersielt tilgjengelige elektroniske briller.

Harald Reiso, Sørlandet Sykehus helseforetak
Harald Reiso, Sørlandet Sykehus helseforetak. Foto: Mona Hauglid Foto

Det er elektroniske briller designet for synsfriske som har et potensiale til å hjelpe personer med synsfelttap.

Dette er et godt eksempel på bruk av eksisterende teknologi innenfor nye bruksområder, sier Harald Reiso, lege ved Sørlandet Sykehus HF.

Vil nå de som ikke oppsøker øyelege eller optiker

Prosjektet vil utvide screening for synsproblemer til innbyggere som allerede er i kontakt med helsevesenet på grunn av alder eller i forbindelse med andre sykdommer, men som ikke selv oppsøker øyelege eller optiker. Det er flere helseteknologiske løsninger utviklet for å gjøre screening av synstap enkelt og tilgjengelig. For eksempel bruker flere øyeleger håndholdte, brukervennlige mobile kameraer. Det norske diagnosesystemet Eyecheck gjør det enkelt å sende resultater fra screeningundersøkelser direkte til øyeleger. Systemet er i ferd med å bli utbredt blant optikere i Norge.

Det ligger et stort forebyggingspotensial i å samarbeide på tvers av landegrenser så vel som på tvers av offentlig og privat sektor for å anvende og spre eksisterende innovative løsninger til sektorer hvor helsepersonell allerede har kontakt med målgruppen eldre borgere – som er de som er mest utsatt for synstap.

Forsamling ser på Eyecheck systems
Presentasjon av Eyecheck systemet, Foto: Eyecheck systems

Viktig å oppdage synstap tidlig

Tidlig identifisering av synstap kan føre til at færre vil leve med de konsekvensene et synstap medfører. Behandling på tidligst mulig tidspunkt kan bidra til å sikre funksjonsnivå og selvstendighet for folk. Det bidrar også til økt trivsel og livskvalitet for den enkelte berørte, så vel som for involverte pårørende. Effekten av de nye løsningene vil trolig ha særlig stor betydning for folk som bor langt fra et behandlingstilbud. Løsningene ønsker å skape bedre likhet for tilgang til utredning og behandling.

Målet er raskere, bedre og billigere behandling

Prosjektet skal utvikle og teste løsninger som kan bidra til at synstap oppdages tidligere fører til en bedre behandling. Det vil være fokus på nærings- og brukerinvolvering i alle faser av utviklingen. Målet er å forbedre folks livskvalitet, og se på mulige helseøkonomiske besparelser.

For helseteknologibedrifter i den involverte regionen er målet å øke fokuset på teknologier som kan fremme øyehelse. Det vil potensielt øke etterspørselen etter produkter og tjenester som kan oppdage og avhjelpe synstap tidligere enn før.

Kontakt

Harald Reiso

Sørlandet sykehus HF

+ 47 99 45 52 61

harald.reiso@sshf.no

Lege, Dr. med

Thomas André Hansen

Norsk forvaltende organisasjon

+47 99 59 96 29

thomashan@viken.no

Programansvarlig Norsk forvaltende organisasjon, Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak