Master of innovation management

Uppmärksamheten riktas också mer och mer mot de lokala och regionala förhållandena och deras betydelse för en stark ekonomi. De av detta projekt berörda regionerna i Norge och Sverige är lika i den meningen att skogsbruk, jordbruk och råvarubaserad industri dominerat. Nu lägger man stor vikt vid att finna sätt utveckla en stark kunskapsbaserad ekonomi. Det sker för närvarande en stark utveckling av teorier om regionala ekonomier, deras styrkefaktorer, mekanismer och funktion. Alltmer uppmärksammas också hur man med planer och politik kan påverka effektiviteten i dessa ekonomier genom att stimulera att företagsgrupperingar utvecklas till kluster och lärande nätverk. Sådana teorier och experiment sammanfattas under termen regionala innovationssystem och lärande ekonomier. Denna teoriutveckling bildar ett komplement till tidigare teorier där innovationsbegreppet kopplades till teknikförnyelse och produktutveckling och via entreprenörsbegreppet till utveckling av nya affärer och företag. Också teorier som behandlar innovationer i den traditionella meningen och teorier om entreprenörskap och nya företag utvecklas för närvarande starkt. Att stimulera entreprenörskap och bildandet av nya företag anses också mer och mer angeläget och även i dessa processer engagerar sig de offentliga aktörerna oftare och oftare. Innovationsbegreppet har därför blivit intressant som ett breddat och samlande begrepp för utvecklingen av ny kunskap om de förhållanden som har med ekonomisk förnyelse att göra. Vi menar att de ovan förda resonemangen om innovationer, innovationsprocesser och innovationssystem bildar grund för den planerade utbildningen. Vi kan sturkturera resonemanget i tre aspekter av innovationsbegreppet som menar kommer att vara viktiga i uppbyggnaden av utbildningen: – Innovationer inom och mellan existerande företag och organisationer – Innovationer genom nya företag – Innovationssystem i regioner

 

Norsk prosjekteier

Høgskolen i Hedmark

Kontakt

Prosjektperiode

01.02.2002 - 30.08.2002

Budsjett

Norsk bidrag: 200000 Kjell

Total: 42950 €