Kunnskapsgrunnlag for økt matsikkerhet

Kunnskapsgrunnlag for økt matsikkerhet i Jämtlands og Trøndelags regioner

Trøndelag og Jämtland har et stort potensial for økt bærekraftig matproduksjon. Å øke matsikkerheten innebærer økt lokal matproduksjon med redusert avhengighet av det globale matsystemet og det globale forsyningssystemet med importerte innsatsfaktorer og teknologi. Dette innebærer kortere transport og produksjons-metoder som bygger på lokale ressurser og kretsløp.

Ved å samarbeide over grensa for å kartlegge de samlede blå og grønne bioressursene, vil det bygges et grunnlag for å se på hvordan vi samlet kan styrke regionens resiliens gjennom økt matsikkerhet.

Prosjektet Kunnskapsgrunnlag for økt matsikkerhet i Jämtlands og Trøndelags regioner skal utarbeide et kunnskapsgrunnlag og analysere utvalgte verdikjeder i mat-systemet. Målet er å øke resiliens. Det vil si fleksibilitet, motstandskraft, tilpasningsevne og dermed mat-sikkerhet i Jämtland og Trøndelag.

Prosjektet er begrenset til å omhandle primærproduksjon og matdistribusjon. De kortsiktige målene er å utvikle kunnskapsgrunnlag for verdikjeden for mattrygghet og beskrive den for 3 kommuner i henholdsvis Jämtland og Trøndelag. Dette skal gjøres gjennom aktivitetskartlegging og presenteres i et avsluttende seminar. Kartleggingen inkluderer tre workshops og en avsluttende konferanse som skal være gjennomført innen utgangen av 2024. Tre kommuner i henholdsvis Norge og Sverige skal fungere som testkommuner for å evaluere kjeden for mattrygghet.

Projektet gjennomføres i partnerskap mellom Hushållningssällskapet, SINTEF og Statsforvalteren i Trøndelag, med finansiering fra Interreg Sverige-Norge, Region Jämtland Härjedalen og Trøndelag fylkeskommune.

Norsk prosjekteier

SINTEF AS

Kontakt

Prosjektperiode

01.09.2023 - 31.12.2024

Budsjett

Norsk bidrag: 600 000 NOK

Total: 189 572 €

Andre partnere

Statsforvalteren i Trøndelag: Statsforvalteren er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen, med forvaltningsoppgaver blant annet på fagfeltet mat og landbruk, og sikkerhet og beredskap. Statsforvalteren er dessuten et viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter, og skal være pådriver for at vi sikres trygg og god norsk mat av god kvalitet.