Kontiki

Kontiki; AI basert beslutningstøtte for pasienter og helsetjenesten

I dette prosjektet skal det utvikles systemer for beslutningsstøtte basert på kunstig intelligens (AI) som skal hjelpe helsevesenet å ta bedre beslutninger, for å forbedre livskvalitet og forlenge levetid til pasientene, og samtidig effektivisere ressursbruken i helsevesenet. Det skal gjennomføres datainnsamling og utvikling av prototyper på systemer for beslutningsstøtte basert på AI som skal kunne benyttes i både spesialisthelsetjenesten og kommunal omsorg.

Prosjektet vil gi mulighetene til å skape og spre kunnskap samt utvikle og ta i bruk nye verktøy for fremtiden. Det vil samtidig føre til et økt digitalisering av helsevesenet. Interreg prosjektet vil gi tilgang til et stort og voksende regionale, nasjonale og nordiske så vel som internasjonale område.


Både Sverige og Norge er små på den internasjonale arenaen, men ved å finne grenseoverskridende samarbeid, vil vi ha helt andre muligheter til å være med på den utviklingen; det digitalt helsevesen som nå er i ferd med å starte eller på mange måter allerede har startet.


Samarbeidene som vi allerede har bygget opp gjennom forrige Interreg-prosjekt gjør det mulig å videreføre og ivareta dette prosjekt. Det gir unike muligheter til
samle alle de ferdighetene som trengs for å lykkes. Det er en betydelig styrke at vi er søkere fra forskjellig fagmiljøer i forhold til å tilegne oss og formidle ny kunnskap, samt å være med på å utvikle og utnytte verktøyene for det nye digitale helsevesenet med tilgang til et stort og voksende marked.

Norsk prosjekteier

Høgskolen i Østfold

Kontakt

Prosjektperiode

01.04.2023 - 31.03.2026

Budsjett

Norsk bidrag: 6797500 NOK

Total: 2375431 €

Andre partnere

De viktigste partnere på dette stadiet i prosjektet er:
Sykehuset Østfold
Chalmers Tekniska Högskola
Sahlgrenska Hospitall  / VG
Lindholm Science Park AB: PICTA
Swedetraum  / Nasjonalt traumeregister
Fredrikstad Medtech
Ambulansesjukvården i Västra Götalandsregionen/ Østfold/Akershus
Legevaktssentraler i genseregionen
Institutt for Energiteknikk Halden