Video som verktøy for beslutningsstøtte gir mersmak

Sykehuset Innlandet, i samarbeid med HelseINN, har lenge jobbet med utvikling av video som verktøy for beslutningsstøtte i prehospitale tjenester. Gjennom Interreg Sverige-Norge prosjektet PreViS2, skal de utvikle og implementere avansert videoteknikk for beslutningstøtte for hele akuttkjeden, inkludert i interkommunalt og sivil-militært samarbeid. Dette gjør de i et omfattende samarbeidskonsortium med aktører fra både kommuner, sykehus, Forsvaret, frivillig sektor, næringsliv og akademia – på tvers av landegrenser.

Sykehuset Innlandet har jobbet systematisk med å utvikle video som verktøy for beslutningsstøtte i prehospitale tjenester i snart fem år. Satsingen sprang ut fra et arrangement i regi av HelseINN i 2018, og har siden utviklet seg fra et enkelt privat-offentlig samarbeid til et omfattende samarbeidskonsortium med flere aktører fra både offentlig og frivillig sektor, næringsliv og akademia – i både Norge og Sverige. Prosjektet har fått støtte fra Interreg Sverige-Norge og medfinansiering fra Innlandet fylkeskommune.

Video som støtte for hele akuttkjeden

Hovedmålet med PreViS2 er å utvikle og implementere avansert videoteknikk for beslutningstøtte og etablere et triple-helix miljø som bidrar til langvarig utvikling av en helhetlig prehospital verdikjede. Dette ved å utvikle og implementere video som beslutningsstøtte, koble på innovativ teknologi, utvide bruk til hele akuttkjeden, og etablere langsiktige FoUI-samarbeid. Prosjektet har en varighet på 3 år med oppstart høsten 2023.

Videoløsningen prosjektet har kommet lengst med består av et stemmestyrt og hodemontert videokamera, med avanserte funksjoner for toveis-kommunikasjon, som gjør at lege og ambulansepersonell sammen kan danne seg et bilde av situasjonen og tilstanden til pasienten. 

Muliggjør bedre veiledning fra lege til ambulansepersonell

Geir Kristoffersen, Sykehuset Innlandet
Geir Kristoffersen, Sykehuset Innlandet Foto: Gran kommune

Erfaringene viser at mer riktig behandling kan iverksettes tidligere i et forløp ved bruk av video da løsningen tilrettelegger for bedre veiledning fra lege til ambulansepersonell. I tillegg kan det være med på å redusere unødvendig pasienttransporter, da beslutninger tilknyttet behandlingssted kan fattes raskere og enkelte utrykninger også kan løses på stedet med bistand fra spesialister via videokommunikasjon. Dette har stor innvirkning på både pasientens opplevelse, helsetjenestens ressursbruk og samfunnets generelle beredskap, sier Geir Kristoffersen, divisjonsdirektør prehospitale tjenester ved Sykehuset Innlandet som er prosjekteier for PreVIS2.

 Vil du lese mer om PreViS 1.0? Her kan du bli bedre kjent med prosjektet og partnere!

Interreg og Innlandet fylkeskommune satser på bedre tjeneste for pasienter

De positive erfaringene gjorde at det første PreViS-prosjektet også vakte interesse hos kommuner og andre hjelpeinstanser. I PreViS2 ser vi frem til å fortsette utviklingen av videoløsningen i samarbeid med både næringsliv og akademia, samt utforske hvordan video som beslutningsstøtte kan tilrettelegge for bedre samhandling i en utvidet akuttkjede –  fra interkommunal samhandling mellom sykehjem og legevakt til samhandling i større hendelser som involverer både frivilligheten og Sivilforsvaret. Vi setter stor pris på at Interreg og Innlandet fylkeskommune anerkjenner og støtter en videre satsing for å utvikle den prehospital tjenesten for pasientene og innbyggernes beste, sier prosjektleder Nils H. Gryting ved Sykehuset Innlandet. 

Prosjektleder og paramedic Nils H. Gryting inne i et helekopter med sambandsutstyr
Prosjektleder og paramedic Nils H. Gryting Foto: privat

Utvikling i demoambulanse

I tillegg skal PreViS2 ved Sykehuset Innlandet jobbe videre med å utvikle en fastmontert videoløsning i ambulansen som overfører bilder fra flere vinkler, inkludert vitale data fra medisinsk utstyr. Det er bygd en demoambulanse ut av en gammel modell, men to nye ambulanser bygges nå og skal piloteres fortløpende i prosjektet.

Ved hjelp av fastmonterte kameraer i ambulansen kan respektiv lege allerede under transport bistå ambulansepersonell eller sikre seg vitale data før mottak på sykehus.

Ved hjelp av fastmonterte kameraer i ambulansen kan respektiv lege allerede under transport bistå ambulansepersonell eller sikre seg vitale data før mottak på sykehus.
Ved hjelp av fastmonterte kameraer i ambulansen kan respektiv lege allerede under transport bistå ambulansepersonell eller sikre seg vitale data før mottak på sykehus. Foto: Helseinn

Bygger livsviktig kunnskap over grensen

PreVis har vært, og fortsetter å være, et innovasjonsdrevet samarbeidsprosjekt mellom HelseINN, Sykehuset Innlandet og den svenske klyngen PICTA.  Prosjektet skal bidra til forskning, teknisk utvikling og innovasjon innen videokommunikasjon som beslutningsstøtte innen prehospitale tjenester. 

Projektet ger oss en unik möjlighet att långsiktigt bygga kunskap och vidareutveckla samverkan kring prehospital video, sier overordnet prosjektleder Hanna Maurin Söderholm.

Hanna M. Söderhom ved PICTA
Hanna M. Söderhom ved PICTA Foto: Lindholmen Science Park

Jag ser fram mot att titta på nya tillämpningsområden där video kan göra nytta, och hur tekniker som video från drönare eller från inringare till larmcentral kan användas för att bidra till en säker och tillgänglig vård och stötta prehospital personal i deras arbete.

Att samarbeta över gränsen gör att vi på ett mycket bättre sätt kan dra nytta av varandras kompetens, nätverk och företagsparter än om vi hade arbetat själva, avslutter Söderhom.

Her kan du lese om da vi var på sluttkonferanse i Göteborg for PreViS 1.0!

Vil utforske video i det sivil-militære samarbeidet

På norsk prosjektside har også Forsvaret vist interesse. 

Det har vært moro å følge med på Sykehuset Innlandet sin utvikling av video som beslutningsstøtte i prehospitale tjenester de siste årene, sier Marius Leiros By, Major/M-6 Stabsoffiser IKT og samband, Forsvarets sanitet.  

Vi i Forsvaret ser veldig frem til å utforske hvordan video kan utnyttes i det sivil-militære samarbeidet, avslutter Leiros By.

Forsvarets Sanitet fikk prøve hodekameraet i regi av paramedic Tom Bakken (t.v.) og Nils H. Gryting
Forsvarets Sanitet fikk prøve hodekameraet i regi av paramedic Tom Bakken (t.v.) og Nils H. Gryting Foto: Helseinn

Prosjektpartnere

Norsk prosjekteier er Sykehuset Innlandet. De samarbeider med HelseINN, NTNU, Innovasjonsplattformen VGR, Lillehammer og Sel kommune, NGLMS, VLMS, Forsvaret og Røde Kors i Norge. I tillegg blir næringslivssamarbeid sentralt i prosjektet, og flere bedrifter koblet på prosjektet allerede.

Tilsvarende aktører fra offentlig sektor, næringsliv og akademia er også med fra Sverige. Partnere på svensk side er hovedpartner Innovationsplattformen Västra Götalandsregionen, sammen med PICTA, Lindholmen Science Park Aktiebolag, , Ambulanssjukvården NU och Närhälsan Lysekil (VGR), Räddningstjänsten Norra Älvsborg (NÄRF), Ambulanssjukvården Region Dalarna og Sjukvårdens Larmcentral (VGR).

Kostnadsrammen i PreViS2 er estimert til omtrentlig 24 millioner norske kroner, hvorav norsk budsjett utgjør ca. 8,7 millioner. Norsk side er innvilget 3.550.000kr fra Interreg Sverige-Norge og 1.500.000kr fra Innlandet Fylkeskommune. For øvrig består budsjettet, omtrent 3.600.000kr, av egeninnsats  fra Sykehuset Innlandet og øvrige prosjektpartnere.

Helseinn er en stolt prosjektpartner, og det er nettopp slik samhandling som Sykehuset Innlandet illustrerer vi er nødt til å fokusere på for å møte morgendagens behov i helsetjenesten, sier daglig leder i Helseinn Ingrid Olstad Busterud. 

Sykehuset Innlandet har klart å samle både næringsliv, kommuner og akademia opp mot utviklingen av en offentlig helsetjeneste – et tydelig tegn på at hodekameraet treffer et behov med stadig flere bruksområder, avslutter Busterud.

Testes ut i Innlandet

Video som beslutningsstøtte for nødetater skal testes ut av Ambulansetjenesten i Innlandet, Lillehammer og Sel kommune, Lokalmedisinske senter i Nord-Gudbrandsdalen (NGLMS) og Valdres (VLMS).

mann utstyrt med sambandsutstyr med pasient inne i en ambulanse

Saken ble først publisert på HelseINN høsten 2023: Video som verktøy for beslutningsstøtte gir mersmak – HelseINN

Kontakt

Nils Halvor Gryting

Sykehuset Innlandet HF

+47 90 19 74 80

nils.halvor.gryting@sykehuset-innlandet.no

Prosjektleder video, Divisjon Prehospitale tjenester

Helmik Slora Kristiansen

Innlandet fylkeskommune

+47 47 02 86 18

helkri@innlandetfylke.no

Sekretariatsleder Interreg Sverige-Norge
Forvaltningsorganisasjon for programmet er Innlandet fylkeskommune