Styrker cyber- og samfunnssikkerhet i Innlandet og Värmland

Prosjektet Cross Border Cyber Capacity bringer sammen kompetanse, infrastruktur og erfaring på tvers av Innlandet og Värmland. Slik skal kapasitet for innovasjon knyttet til cyber- og samfunnssikkerhet forsterkes. Bedrifter i grenseregionen skal få styrket kapasitet til å lykkes i et globalt marked. Med støtte fra Interreg Sverige-Norge skal det utvikles et bedre kompetansetilbud på tvers, og grenseregionen skal øke sin kapasitet for strategisk posisjonering nasjonalt og internasjonalt.

Styrke motstandsdyktighet mot trusler

Det overordnede målet er å styrke og utvikle Innlandet og Värmlands forsknings- og innovasjonskapasitet innen cyber- og samfunnssikkerhet. Hensikten er å styrke grenseregionenes konkurransekraft og motstandsdyktighet mot trusler. Det skal også danne fundamentet for utviklingen av et sterkt internasjonalt innovativt økosystem. 

Gunn Mari Sund Rusten, prosjektleder på norsk side for Digital Innlandet
Gunn Mari Sund Rusten, prosjektleder på norsk side for Digital Innlandet

De siste årene har det vært et stadig sterkere fokus på cybersikkerhet og trusler mot samfunn, næring og privatpersoner. IT og cyberrelaterte næringer er i vekst, og det er stor etterspørsel etter løsninger som sikrer motstandsdyktighet mot angrep, samt kompetanse knyttet til sikkerhet og personvern. Den geopolitiske situasjonen siden 2022 aktualiserer et forsterket nasjonalt samarbeid innen feltet. I tillegg åpner et mulig svensk NATO-medlemskap dørene for nye samarbeidsflater knyttet til blant annet data- og informasjonsdeling, sier prosjektleder på norsk side Gunn Mari Sund Rusten ved Digital Innlandet.

Vil avhjelpe kjente svakheter

Til tross for sterke kompetansemiljøer innen cyber- og samfunnssikkerhet, er det svakheter særlig i de næringsrettede delene av økosystemene både i Innlandet og Värmland. Dette var en av konklusjonene fra Interreg-forprosjektet mellom Digital Innlandet og Compare ble gjennomført i 2022.

Øke antallet start-ups og spin-offs

Det er behov for tilvekst av nye bedrifter, økt bruk av innovasjons- og forskningsvirkemidler samt kunnskapsflyt mellom forskning og næringsliv, bedre tilgang til risikokapital, og ikke minst økt attraksjonskraft ovenfor kompetanse og talenter. Alle disse utfordringene vil prosjektet Cross Border Cyber Capasity adressere.

Prosjektet Cross Border Cyber Capasity skal bidra til å øke antallet start-ups og spin-offs innen cyber- og samfunnssikkerhet, forbedret attraktivitet for ideer og kapital, et sterkere og mer robust innovasjonssystem, og flere bedrifter og arbeidsplasser innen cyberdomenet.

Tunge kompetansemiljøer i regionen involvert

Partnerskapet i Cross Border Cyber Capacity består av tunge regionale kompetansemiljøer. NTNU og Vaager Innovasjon deltok i forprosjketet. De er nå partnere på norsk side sammen med Høgskolen i Innlandet.

Peggy Sandbekken, innovasjonsleder ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU
Peggy Sandbekken, innovasjonsleder ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU

Vi gleder oss til et samarbeid på tvers av landegrenser mellom godt etablerte partnere som kan utveksle erfaringer og kunnskap, sier Peggy Sandbekken, innovasjonsleder ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi.

En av Sandbekken sine oppgaver er å utløse mer av innovasjonspotensialet fra forskning og forskningssamarbeid, være døråpner for nye samarbeidsmuligheter, og jobbe med ledende kompetansemiljø ved NTNU og samarbeide med næringslivsaktører. 

Klyngeprosjektet Norwegian Cybersecurity Cluster ble etablert under Digital Innlandet i 2022, og det er en betydelig synergi mellom prosjektene.

Kontakt

Gunn Mari Sund Rusten

Digital Innlandet

+47 47 89 89 22

gunnmari@digitalinnlandet.no

Norsk prosjektleder for Cross Border Cyber Capacity

Marie B. Låte

Innlandet fylkeskommune

+47 41 22 87 33

marboh@innlandetfylke.no

Rådgiver Interreg Sverige-Norge
Forvaltningsorganisasjon for programmet er Innlandet fylkeskommune