GRESS

Indre Skandinavia har både muligheter og utfordringer knyttet til pågående regionalisering/regionforstørring, til den økte betydningen av attraktivitet for bosatte (peoples climate/»bolyst») og til globaliseringen.
Det er behov for kunnskap om disse utviklingstrekkenes konsekvenser for ulike deler av Indre Skandinavia, og om hvordan de kan utnyttes av lokale, regionale og nasjonale aktører når regionens egenutvikling skal fremmes eller når regionalpolitiske mål og tiltak skal utvikles og iverksettes.

Det overordnede formålet med samarbeidet og kunnskapsoppbyggingen er å bidra til å utvikle Indre Skandinavia som en økonomisk sterk region med et attraktivt livsmiljø. Delmålene er:
a) Å styrke kunnskaps- og beslutningsgrunnlaget om regionale utviklingsspørsmål i Sverige og Norge med hovedvekt på spesielle muligheter og utfordringer i grenseområdene.
b) Å styrke FoU-miljøet i Indre Skandinavia gjennom økt samhandling og formalisering av samarbeid og ved å gjøre det mer nasjonalt og internasjonalt synlig og konkurransedyktig, spesielt innenfor feltet grenseregionale analyser

Prosjektets virksomhet er konsentrert rundt tre delprosjekter:
DP 1 Interaksjon og regiondannelser i og rundt Indre Skandinavia
DP2 Attraksjon og bolyst – nøkkelen til regional utvikling i Indre Skandinavia
DP 3 Indre Skandinavia – en region i EUs indre marked

I tillegg legges det opp to horisontale satsinger knyttet til:
– Brukerdeltakelse og – formidling
– Utvikling av forskningsmessig (mjuk) infrastruktur og kapasitet

 

Norsk prosjekteier

Østlandsforskning

Prosjektperiode

01.01.2010 - 31.12.2012

Budsjett

Norsk bidrag: 2 000 000 Kjell

Total: 1114621 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold fylkeskommuner.