Grensoverskridende busstrafik langs E18 (forprosjekt)

Den grenseoverskridende trafikken mellom Norge og Sverige har økt betydelig de siste årene. Å legge til rette for ytterligere styrket kontakt og et bedre transporttilbud mellom de to landene, vil være i tråd med målsettingen for Interreg. Standarden på E18 mellom Karlstad og Indre Østfold er forbedret de seneste årene, og utbedringen fortsetter i årene fremover. Ekspressbusstilbudet mellom Oslo, Indre Østfold og Värmland har imidlertid blitt redusert de siste årene, og ytterligere reduksjoner forventes fremover.
Kollektivtilbudet for lokal- og underveistrafikk over grensen er dårlig utbygd og fremstår ikke som er reelt alternativ for mange. Prosjektet skal bidra til å belyse og løse grensehinder for etablering av lokale- og regionale kollektivtilbud, blant annet mht konsesjoner, avtaler og anskaffelser, billettsystem og valuta mv.
Forprosjektet skal vurdere muligheten/markedsgrunnlaget for etablering av et kollektivtilbud over grensen og foreta nødvendige avklaringer ift prøvedrift i et eventuelt hovedprosjekt fra 2015.

Norsk prosjekteier

Østfold fylkeskommune

Prosjektperiode

01.01.2014 - 31.08.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 250 000 Kjell

Total: 55731 €