Grensestrategisk krisehåndtering

Resultatet av småprojektet, Gränsstrategisk krishantering Sverige-Norge, visar att det finns ett behov av att utveckla samarbetet vid andra kriser än räddningstjänst. Speciellt gäller detta krishantering vid exempelvis långvariga elavbrott, pandemi, epizooti, skogsbrandbevakning och effekter av klimatförändringar. Gränsrådet (samverkansforum inom räddningstjänst mellan kommuner och regionala myndigheter på norsk och svensk sida) uppdrog vid sitt möte i oktober 2008 åt Länsstyrelsen Västra Götaland och Østfold politidistrikt att gå vidare med ansökan om huvudprojekt. Huvudprojektet ska vidareutveckla och planlägga en gränsöverskridande krishantering före, under och efter en extraordinär händelse i gränsområdet.

Målet är att utarbeta en gemensam samarbetsplan. Planens innehåll ska i huvudsak vara samverkan, samordning och samarbete inom områdena alarmering, information, kriskommunikation, räddningstjänst, psykosocialt arbete, ambulanstransporter, sjukvård, evakuering, stöd till skadade och berörda samt samverkan kring risk- och sårbarhetsanalyser. Resultatet av planen innebär ett bättre resursutnyttjande, kortare responstider, reducering av skadeverkan samt ett mer effektivt bruk av samhällets resurser.

Norsk prosjekteier

Østfold politidistrikt

Kontakt

  • Nyseth, Gunnar

    Østfold politidistrikt

    +47 48 25 21 39

Prosjektperiode

01.04.2008 - 31.12.2008

Budsjett

Norsk bidrag: 250.000 Kjell

Total: 53587 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Länsstyrelsen Västra Götalands län