FABU

Studie- og idrettsforbundene er viktige samarbeidspartnere i prosjektet. Prosjektet har fokus på å utvikle modeller som skal stimulere barn og unge til å delta i idrettsaktiviteter og legge grunnlag for god helse. FABU er en videreføring av et tidligere prosjekt (ABU) som ble drevet med støtte fra Interreg II i perioden 1999-2001. I ABU prosjektet viste det seg at Norge og Sverige innehar ulik kompetanse på området, for eksempel kan det nevnes at det på norsk side finnes god kompetanse på retningslinjer og medbestemmelse innen idretten, mens det på svensk side finnes god kunnskap på å utvikle stuidemateriell og kompetanseutvikling. Gjennom prosjektet skal man utveksle erfaringer og øke den samlede kompetansen som finnes i regionen Nordens Grønne Belte. FABU skal arbeide med utvikling av felles kursmoduler for barn-og ungdomsidrett, utvikle studiemateriell, samle ledere, medarbeidere, foreldre, ungdommer m.m. til felles nettverk/konferanser. En oppgave som prosjektet også vil jobbe for er å utvikle og forankre felles planer innen barne- og ungdomsidrett ovcer grensen.

Norsk prosjekteier

Nord-Trøndelag Idrettskrets

Kontakt

Prosjektperiode

04.01.2002 - 31.05.2005

Budsjett

Norsk bidrag: 2365000 Kjell

Total: 529525 €