AirHerd

Introduksjonen av droner til tradisjonell reindrift har bokstavelig talt gitt de urbefolkningens samiske gjetere et nytt perspektiv: fra luften.

Områder med vanskelig tilgjengelige utmarksområder kan nå nås gjennom dronekameraer. Droner kan gjøre det lettere å finne, samle og drive rein. Økt bruk av droner kan redusere gjeternes CO2-utslipp. Dette gjøres gjennom lavere drivstoffkostnader fordi man reduserer bruken av fossildrevne kjøretøy som ATV, snøscooter og helikoptre. I tillegg vil det utvide tilgangen til gjeteryrket gjennom mindre fysisk krevende forhold og forbedre helse og sikkerhet for gjetere. Droner kunne også støtte gjeterne i deres evige konflikt med rovdyr.


Prosjektet skal kartlegge tekniske begrensninger for kommersielt tilgjengelige droner og juridiske spørsmål vedrørende drift utenfor synsvidde (BVLOS). En annen barriere for storskala implementering av droner i reindrift er å integrere teknisk driftskunnskap med erfaringsbasert kunnskap om reindrift. Disse utfordringene kan løses i fellesskap.


Målet med AirHerd er å øke grenseoverskridende kunnskap om dronebruk i tradisjonell reindrift. Tidligere prosjekter har fokusert på teknologiske utfordringer, men hovedutfordringene ligger nå i å utvikle brukerevner som bygger på tradisjonell kunnskap.

Dette prosjektet fokuserer derfor på både sosiale og kunnskapsbaserte aspekter ved å implementere ny teknologi. Det vil integrere tradisjonell samisk erfaringsbasert kunnskap i reindriften med nyere forskning på interaksjon mellom mennesker og teknologi. Den skal identifisere hindringer for storskala dronebruk og strategier for å overvinne disse i svenske og norske samebyene over grensen. Gjennom undersøkelser, kunnskapsinnhenting og partnermøter vil AirHerd identifisere de mest lovende områdene for grenseoverskridende samarbeid om dronebruk i reindrift. Dette gjøres ved å designe et storskala implementeringsprosjekt.

About AirHerd

The introduction of drones, to traditional reindeer herding has literally given the indigenous Sámi herders a new perspective: the aerial one. Areas of hard-to-reach rangelands can now be accessed through drone cameras, and drones can make finding, collecting and driving reindeer easier.

Increased use of drones can both reduce the herders’ CO2 print and lower fuel costs by reducing fossil-driven vehicle operations (ATVs, snow scooters, helicopters), broaden access to the herding profession through less physically demanding conditions and improve health and safety for the herders.

Drones could also support the herders in their eternal conflict with predators.
Although technical limitations of commercially available drones remain and legal issues regarding operation beyond line of sight (BVLOS) need to be resolved, a main barrier to large scale implementation of drones in reindeer herding consists of integrating technical operational knowledge with experience based knowledge on reindeer herding.


The objective of AirHerd is to increase cross-border knowledge of drone use in traditional reindeer herding. Previous projects have focused on technological challenges, but the main challenges are now found in developing user capabilities that build on traditional knowledge. This project therefore focuses on social and knowledge aspects of technology implementation and will integrate traditional Sámi experience-based knowledge in reindeer husbandry with recent research on human-technology interaction. It will identify obstacles to large scale drone use and strategies to overcome these in Swedish and Norwegian Sami villages across the border. Through surveys, knowledge gathering and partnership meetings, AirHerd will identify the most promising areas of cross-border collaboration on drone use in reindeer herding and design a large scale implementation project.

Norsk prosjekteier

NIBIO

Kontakt

Prosjektperiode

01.11.2023 - 29.02.2024

Budsjett

Norsk bidrag: 19985 NOK

Total: 39970 €

Andre partnere

NIBIO (Lead partner Norway)