Interreg Aurora

Interreg Aurora

Interreg Aurora er et helt nytt program i det europeiske Interreg-fellesskapet for grenseoverskridende samarbeid 2021-2027. Programmet gir store muligheter for nytt og spennende samarbeid i grenseområdene mellom Sverige, Finland, Norge og Sápmi.

Norske regioner

De regionene som dekkes av Aurora programmet er Troms, Finnmark og Nordland, samt delområde Sápmi. Det siste omfatter i tillegg Trøndelag og Elgå reinbeitedistrikt i Innlandet.

kart over områdene i Finland, Sverige og Norge som dekkes av Interreg Aurora
Kart over områdene i Finland, Sverige og Norge som dekkes av Interreg Aurora.

Om programmet

Det overordnede målet med Interreg Aurora-programmet er å bidra til samarbeid på tvers av landegrensene, og dermed styrke programområdets konkurransekraft, bærekraft og attraktivitet gjennom sosial inkludering, digitalisering og grønn omstilling.

Programområdet dekker den tradisjonelle samiske regionen – Sápmi – som betyr at programmet er en viktig ressurs for å ivareta og utvikle samisk kultur, tradisjonell kunnskap, næringer og fremfor alt de samiske språkene.

Programmet støtter samarbeidsprosjekter innenfor

1. Smart og bærekraftig vekst

2. Grønn og bærekraftig omstilling

3. Utdanning, kultur og bærekraftig reiseliv

4. Bedre og mer bærekraftig grenseoverskridende samarbeid

Interreg Aurora-programmet 2021-2027 har en viktig funksjon i å koble EUs Green Deal-strategien med nasjonale planer, regionale og lokale utviklingsplanene i Nord-Sverige, Nord-Finland og Nord-Norge samt Sápmi. Interreg Aurora-programmet har også en rekke potensielle samarbeidsområder som kan knyttes til EUs makroregionale strategi for Østersjøen (EUSBSR) og EUs integrerte strategi for Arktis.

Programmet har syv fokusområder som har potensiale til å skape synergier innen smart spesialiseringsstrategier. Å jobbe med smart spesialisering gjør at man bygger sterkere næringsliv basert på regionenes naturgitte fortrinn. Videre er det en forutsetning at prosjektene har en klar grenseoverskridende merverdi.

Sammarbeidsregioner over landegrensene

Delområde Aurora

Delområde Sápmi

To nye, finske regioner i programområdet for Interreg Aurora

Som en konsekvens av Russlands angrepskrig mot Ukraina, er de to østfinske regionene Nord-Karelen og Kainuu nå blitt en del av programområdet for Interreg Aurora. Regionene har tradisjonelt deltatt i to ulike Interreg NEXT-programmer i samarbeid med russiske grenseregioner.

Denne kartleggingen skal bidra til at norske fylkeskommuner, fagmiljøer og mulige prosjektdeltagere fra Nord-Norge får oversikt over mulige samarbeidspartnere i Nord-Karelen og Kainuu av relevans for norske partnere. Kartleggingen fokuserer på tema som Smart Spesialisering, utdanning og forskning, næringsliv, kultur og språk, nettverk og internasjonale samarbeidsarenaer, tiltak for å tiltrekke seg innbyggere og riktig kompetanse og transport. Det er lenker til en rekke mulige samarbeidsaktører i rapporten for videre research.

Forvaltningsmyndigheten for Interreg Aurora sender et forslag til programendring til EU-kommisjonen i september. Det nye programforslaget skal deretter formelt vedtas av kommisjonen.

Rapporten kan leses her!

Hvem kan søke støtte?

Finansiering 2021 – 2027

EU (ERDF): € 93 800 000
Norske Interreg-midler: € 8 400 000

Prosjektpartnere fra EU kan søke om inntil 65 % støtte og norske partnere kan søke om inntil 50 % støtte fra Interreg Aurora. Norsk budsjett fastsettes i de årlige statsbudsjett vedtatt av Stortinget. Det tas forbehold om eventuelle endringer

Prosjektpartnere fra EU kan søke om inntil 65 % støtte og norske partnere kan søke om inntil 50 % støtte fra Interreg Aurora. Norsk budsjett fastsettes i de årlige statsbudsjett vedtatt av Stortinget. Det tas forbehold om eventuelle endringer

Du vil finne informasjon Interreg Aurora på programmets nettside.

Du vil finne mer informasjon om og tidligere programperioder på Interreg Nord.

Du finner Interreg Aurora prosjekter med norske partnere i vår Prosjektbank.

Nyheter og saker om Aurora

Les flere nyheter og gode eksempler fra Interreg Aurora

Ian Jawahir

Troms fylkeskommune

+47 474 55 357

ian.jawahir@tromsfylke.no

Programansvarlig Norsk forvaltende organisasjon, Interreg Aurora

Birgitte Wohl Sem

Kommunal- og distriktsdepartementet

+4722247016

+4790150981

Birgitte-Wohl.Sem@kdd.dep.no

Utredningsleder, Regionalpolitisk avdeling