380 representanter for 80 Interreg-programmer utvekslet erfaringer

Mer enn 380 representanter fra mer enn 80 Interreg programmer deltok på Interregs årlige arrangement i oktober 2023 i Spania. Der var blant annet Interreg Sverige-Norge, Øresund-Kattegat-Skagerrak og Aurora representert. Fremfor alt ble resultater av programmene formidlet gjennom presentasjoner, workshops og studiebesøk ute på prosjekter.

Mange eksempler på grenseoverskridende samarbeid ble trukket frem både innen besøksnæring, rekruttering og i helsesektoren. Her ble Svinesundskomitéen løftet frem som et godt eksempel på hvordan det arbeides med å redusere grensehindringer, blant annet i prosjektet Bioeconomy Region in Scandinavia.

Forenkling har skapt rom for flere gode ideer

Jenny Lindbäck, svensk forvaltningsmyndighet for Sverige-Norge programmet, forteller at spesielt to ting har blitt veldig tydelig under konferansen og presentasjonene. Den første er at Interreg har en jobb å gjøre for å fortsette arbeidet med å nå ut med budskapet til innbyggerne i regionen. Den andre er viktigheten av forenklingsarbeidet som har blitt utført i den nye programperioden. Da tenker hun særlig på prosjektadministrasjonen for Interreg-prosjektene.

Forenkling og betydningen av dette var et gjennomgående tema i mange av foredragene. Det har blitt lavere terskel for å skrive søknader og dermed få støtte til gode ideer gjennom Interregs programmer.

Samarbeid løser kriser

Fra Norge stilte representanter fra blant annet de tre Interreg-programmene AuroraSverige-Norge og Øresund-Kattegat-Skagerak (ØKS) og de har alle fokus på grenseregionalt samarbeid i Norden.

Helmik Slora Kristiansen, Norsk forvaltende organisasjon for Interreg Sverige-Norge
Helmik Slora Kristiansen, Norsk forvaltende organisasjon for Interreg Sverige-Norge

Det finnes bare en løsning på alle krisene vi opplever i Europa i dag og det er mer samarbeid på tvers av grensene, sier Helmik Slora Kristiansen, Norsk forvaltende organisasjon for Interreg Sverige-Norge.

Kristiansen mener at dette årlige arrangementet er en viktig arena å være på for å lære av andre Interreg-programmer, knytte kontakter og bli inspirert. Vi ser at vi tilhører et Europa som står overfor mange av de samme utfordringen. Noen av disse felles utfordringene er urbanisering, aldrende befolkning og behov for kompetanse.

På konferansen hørte vi at omtrent 1,3 millioner mennesker i EU krysser en grense hver dag på vei til jobb. I vår egen programgeografi er det også lange tradisjoner for arbeidspendling over grensen. Nye undersøkelser viser at skepsisen i grenseområder øker. Her i periferien av EU med lange tradisjoner for grensesamarbeid kjenner vi oss ikke helt igjen, men det er klart at Corona pandemien også gav oss noen utfordringer som vi bør adressere, sier Kristiansen videre.

Mange av de krisene vi opplever i Europa i dag, som energikrise, klimakrise, tap av naturmangfold og Corona, går utover nasjonsgrensene. Gjennom Interreg kan man finne løsninger på dette, nettopp fordi det kreves mer samarbeid over grensene.

Det vi også vet er at jo mer grensesamarbeid jo flere grensehindringer identifiseres, som programmet kan adressere gjennom prosjektene, avslutter Kristiansen.

Det kan være vanskelig å ha en grense

Frode Frisvold representerte Interreg Øresund-Kattegat-Skagerak trekker også frem noen av de inntrykkene han mener vi må ta med oss videre fra årskonferansen.  

Profile photo of Frode FrisvollPå mange områder har vi mye å lære av andre grenseregioner. I Norge har vi kommet langt i samarbeidet på grunn av utstrakt nordiske samarbeid. I våre prosjekter snakker vi om å få grenseoverskridende merverdi. Vi ser at andre grenseregioner ikke har kommet like langt i sitt grenseoverskridende samarbeid.

På mange områder lærer vi hvor vanskelig det kan være å ha en grense. Vi må ikke glemme hvor bra vi har det, avslutter Frisvoll.

Frode Frisvold, Interreg Øresund-Kattegat-Skagerak
Frode Frisvold, Norsk forvaltende organisasjon for Interreg Øresund-Kattekat-Skagerrak

Les mer om konferansen her; Interreg Annual Event 2023 (regio-events.eu)

Bioeconomy Region in Scandinavia

Interreg Sverige-Norge prosjektet Bioeconomy Region in Scandinavia ble trukket frem i plenum som et eksempel på beste praksis.

Prosjektets målgruppe er små og mellomstore bedrifter som kan være en del av en skogsbasert bioøkonomi. Alt som kan gjøres med olje kan også gjøres med biobaserte materialer. Det er dermed et mål å få folk til å erstatte olje med råvarer fra skogen.

Les mer om Skandinaviske regioner samarbeider om skogsbasert bioøkonomi – Interreg.no

Kontakter for flere av Interreg-programmene Norge deltar i var til stede på den årlige Interreg-konferansen i Spania 2023.

På bildet fra venstre;  Frode Frisvoll, Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak, Ian Jawahir, 
Tina Nilsson, Veronica Estling og Gabriel Bölske, Interreg Aurora
På bildet fra venstre; Frode Frisvoll, Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak, Ian Jawahir, Tina Nilsson, Veronica Estling og Gabriel Bölske, Interreg Aurora

Kontakt

Helmik Slora Kristiansen

Innlandet fylkeskommune

+47 47 02 86 18

helkri@innlandetfylke.no

Sekretariatsleder Interreg Sverige-Norge
Forvaltningsorganisasjon for programmet er Innlandet fylkeskommune

Thomas André Hansen

Norsk forvaltende organisasjon

+47 99 59 96 29

thomashan@viken.no

Programansvarlig Norsk forvaltende organisasjon, Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak

Ian Jawahir

Troms og Finnmark fylkeskommune

+47 474 55 357

ian.jawahir@tffk.no

Programansvarlig Norsk forvaltende organisasjon, Interreg Aurora

Frode Frisvoll

Viken fylkeskommune

+47 97789087

frodef@viken.no

Norsk forvaltende organisasjon for Interreg Øresund-Kattekat-Skagerrak