Program: Kvarken/MidtSkandia

Tre & Bygg

Genom samarbete över gränsen ska projektet öka utvecklingskraften, tillväxten och den finansiella styrkan i träindustribranschen i Västerbotten och Helgeland.

Stein og mineraler i MidtSkandia

Sten- och mineralindustrin är ett växande område. Forskningsenheten ska tillsammans med Statsskog göra en förstudie för att kartlägga möjligheten för att vidareutveckla sten- och mineralindustrin inom MittSkandiaregionen.

Älg i MittSkandia

Projektet ska skapa en gränsäverskridande och aktiv samverkan samt ny kunskap om víltvård av älgstammen.

Selen – vår felles ressurs

Målet med projektet är att återskapa en ekologisk förvaltning av sälbestånden och därigenom ge förutsättningar för att utnyttja den som resurs.

Region Sagavägen

Projektet ska ta tillvara den gränsregionala utvecklingspotential som Sagavägen-regionen har inom området kulturturism. Målet är att utveckla näringslivet och den regionala identiteten. Arbete med sagor och sägner, hantverk, skådespel och historiska marknader är exempel på verksamhet.

Akademi MittSkandia

Genom samarbete mellan Akademi Norr och Akademi Helgeland ska projektet skapa ett större område – Akademi MittSkandia – för utveckling av utbildningar, anpassade till en geografisk region som historiskt har haft ett naturligt och nära samarbete.

Handikap-turisme, 1. etappe

Projektet avser en förstudie av förutsättningarna att skapa ett anpassat utbud av turismprodukter för funktionshindrade.

Akademi MittSkandia – Lärcenterutveckling

Projektet syftar till att göra lärcentra inom målområdet till starka och självständiga enheter genom bättre samverkan med utbildningsanordnare, större aktivitet direkt mot näringslivet samt mer intäkter. För att detta syfte skall uppnås är avgörande faktorer bl a kompetenshöjning genom utbildning och olika träningsprocesser av de anställda, större bredd i kursutbudet genom systematisk kompetenskartläggning samt bättre finansiering av enskilda studieplatser.

IT3

IT3-projektet ska skapa ett övergripande ramprogram för gränsöverskridande IT-samarbete mellan dessa regioner, initiera gränsöverskridande IT-projekt och aktivt söka möjlighet till finansiering samt aktivt medverka till informationsspridning när det gäller IT mellan dessa regioner.

Side 3 av 3
123