5 nye prosjekter styrker samarbeid i Nordens Grønne Belte

30. januar ble 5 nye prosjekt ønsket velkommen i Interreg-familien under utdanningsdagen for Nordens Grønne Belte i Østersund. Både nye og noen «gamle» prosjekter med nye prosjektledere fikk mulighet til å bli kjent med hverandre. Ikke minst fikk de informasjon om rapportering, kommunikasjon og økonomi i Interreg-prosjekter. Alle de fem prosjektene skal på ulike måter bidra til at regionen når klimamål, reduserer forurensning og styrker kultur- og arbeidsliv.  

De fem nye Interreg Sverige-Norge prosjektene som ble presentert i januar skal bidra til å styrke region på flere områder. Prosjektene skal bidra til å fremme nullutslipp i luftfart over grensen og videreutvikle klimavennlig vedlikehold av vinterveier og flyplasser. Det settes søkelys på sosialt entreprenørskap og tiltak for å hindre at unge flytter fra regionen for å sikre seg fremtidsrettet arbeid. Sist, men ikke minst, vil et av prosjektene ha fokus på ivaretakelse av kulturarv og kulturmiljøer i grenseregionene i Trøndelag og midtre Norrland.

portrettbilde av Sidsel Trønsdal seniorrådgiver for Interreg Sverige-Norge
Sidsel Trønsdal i Trøndelag fylkeskommune og seniorrådgiver for Interreg Sverige-Norge.

På vegne av Interreg Sverige-Norge og spesielt Nordens Grønne Belte er jeg glad for å kunne ønske de nye prosjektene velkommen. Jeg gleder meg til å følge med på utviklingen fremover. Dette er fem svært gode prosjekter som tar sikte på å oppnå resultater som er viktige for regionen, sier Sidsel Trønsdal i Trøndelag fylkeskommune og seniorrådgiver for Interreg Sverige-Norge.

Dette er prosjekter som gjennom ulike innfallsvinkler bidrar til å styrke regionen gjennom samarbeid mellom Trøndelag og våre naboer i øst: Jämtland og Västernorrland. Flere av prosjektene involverer mange samarbeidspartnere, både innen næringsliv og blant kommuner. Det blir spennende å se de konkrete resultatene fra prosjektene.

forsamling som sitter rundt bord - Interreg Sverige-Norge
5 nye prosjekt ble ønsket velkommen i Interreg-familien under utdanningsdagen for Nordens Grønne Belte i Østersund i januar 2024

Under presenteres de fem nye prosjektene.

Green Flyway 2.0

Prosjektet Green Flyway vil fremme nullutslipp i urban og landlig luftfart over grensen.

Skal klimamålene nås, må luftfarten bli grønn. Green Flyway 2 bygger på det forrige Interreg-prosjektet Green Flyway. Green Flyway 2 skal videreutvikle testarena og korridoren, pilotere bruk av droner innenfor helse- og velferdsteknologi og etablere god infrastruktur for grønne lufthavner. I tillegg skal de videreutvikle autonome transportmuligheter. Transport, og særlig luft-transport er i seg selv grenseoverskridende. Fremtidens grønne luftfart krever derfor et grenseoverskridende samarbeid.

Prosjekteiere er Rørosregionen næringshage og Østersund kommune.

En mann som går mot et småfly på en rullebane - GreenFlyway, Interreg Sverige-Norge
GreenFlyway
småfly utenfor en hangard, GreenFlyway, Interreg Sverige-Norge

SENAVIS

Vedlikehold av vinterveier og flyplasser krever bruk av store mengder kjemikalier som er dyre og miljøfarlige. Klimaendringer fører til hyppigere temperaturvariasjoner rundt null, noe som øker behovet for avisning.

Prosjektet SENAVIS vil utvikle sensorteknologi for smart avisning og miljøvennlig utprøving av kjemikalier for avisning. Prosjektet skal drive forskning og utvikling av sensorteknologi for optisk måling av konsentrasjonen av kjemikalier i væsken som dekker asfalten. Smartere og mer presis spredning av kjemikalier som tar hensyn til lokale variasjoner i konsentrasjon, har potensial til å redusere den totale spredningsmengden. På denne måten reduseres belastningen på miljøet samtidig som kostnadene reduseres.

mann står ved siden av en skjerm og presenterer SENAVIS, Interreg Sverige-Norge
Alex Klein-Paste presenterer prosjektet SENAVIS, Foto: Sidsel Trønsdal

Et innovasjons-nettverk for forskning og utvikling vil bli dannet som et resultat av prosjektet. Nettverket har som mål å på sikt kommersialisere den utviklede sensorteknologien og dermed oppnå langsiktige effekter på vedlikehold av veier og flyplasser.

Prosjekteiere er NTNU og Mittuniversitetet

SING

Prosjektet har som mål å styrke gründerkunnskapen og -evnen til små og mellomstore bedrifter og idébærere. Dette skal legge forholdene til rette for at sosialt entreprenørskap og ideer kan utvikle seg til bedrifter som løser samfunnsutfordringer vi står overfor innenfor grenseomtådene i Trøndelag og Mellersta Norrland.

Prosjekteierne, KBT Fagskole og Coompanion, har begge eierskap til problemstillingene som prosjektet reiser.

Gjennom grenseoverskridende samarbeid og kompetanseutveksling mellom mennesker og organisasjoner innen sosialt entreprenørskap, kan prosjektet bidra til å utvikle og tilpasse utprøvde metoder. Disse er nettverksbygging, felles digitalt læringsprogram, styrking av kompetanse innen sosialt entreprenørskap, felles tilretteleggerprogram kalt «peer-to-peer-learning» og vertskap mellom parter og deltakere i prosjektet. Metodene skal muliggjøre et større marked og bedre nabolaget i regionen.

Ved å spre og øke kunnskapen om forretningsmodeller som er tilpasset sosialt entreprenørskap, styrkes rådgivningssystemet, publikums kunnskap om sin rolle i utviklingen av bærekraftige sosiale virksomheter, SMB og entreprenørenes mulighet til å skape bedrifter med bærekraftig vekst.

Prosjekteiere er KBT Fagskole og Coompanion Koorperativ Utveckling Jämtland län.

to personer som står foran en skjerm og presnterer SING, Interreg Sverige-Norge
Karl Johan Johansen og Jessica Ottoson med presentasjon av prosjektet SING. Foto: Sidsel Trønsdal

Grenseløs kompetanse

Både Jämtland og Trøndelag har problemer med «brain-drain» og utvandring av ungdom på jakt etter interessante jobber med gode fremtidsutsikter. Oppfatninger om kompetanse kan begrense kompetansetilbudet i regionen for både enkeltpersoner og bedrifter. I dette prosjektet er det fokus på å se mer grenseløst på kompetanse: å se muligheter i en større arbeidsstyrkeregion på tvers av landegrenser, og i større grad se til unges evner og ikke bli begrenset av normer og forutinntatte meninger.

Prosjektet har til hensikt å konkretisere (1) hvordan arbeidsgivere ser på kompetanse, hvem som besitter den og hvor den finnes og (2) hvordan holdninger, normer og ideer om hva som er nødvendige kompetanser former unges yrkesvalg, med sikte på å øke valgmuligheter i arbeidsmarked. 

Prosjekteiere er Nord universitet og Mittuniversitetet.

Verdier langs vegen

Prosjektet skal styrke grenseregionen mellom Sverige og Norge ved å arbeide med stedsutvikling, kulturarv og historiefortelling. Gjennom dette skapes større kunnskap og forståelse for hvordan kulturarv og kulturmiljøer er betydningsfulle for bærekraftig stedsutvikling. De grenseoverskridende aktivitetene retter seg mot utvikling, utdanning og forskning.

Målet er å bidra til at kulturarv brukes som en ressurs for en positiv og bærekraftig samfunnsutvikling. Prosjektet har en bred målgruppe som inkluderer lokale og regionale politikere og offentlig ansatte, nærings- og reiseliv og frivillige. Tidligere interregprosjekt har dannet nettverk mellom organisasjoner som nå kan videreutvikles og brukes, og gode samarbeidsrelasjoner som det kan bygges videre på. 

Gjennom samarbeid mellom Sverige og Norge vil prosjektet skape merverdi for grenseregionen ved å utvikle kontakter og samarbeid, bidra til næringsutvikling og til levende kulturmiljøer – et boområde man ønsker å besøke, bo og jobbe i. Gjennom tverr- grensearbeid, gode erfaringer fra ulike aktiviteter og tidligere prosjekter på begge sider av grensen deles og metoder skal utvikles og utredes nærmere. Prosjektets tre hovedområder utvikling, utdanning og forskning forventes å resultere i økt samarbeid og engasjement rundt betydningen av kulturarv fra flere perspektiver.

Prosjekteiere er Museum Midt og Jamtli.

Prosjektet Verdier langs vegen. Bilde av Skalstuguvägen, Jamtli Foto: Björn Olofsson

Kontakt

Sidsel Trønsdal

Trøndelag fylkeskommune

+47 92 45 31 63

sidtr@trondelagfylke.no

Seniorrådgiver Interreg Sverige-Norge, Trøndelag fylkeskommune
Forvaltningsorganisasjon for programmet er Innlandet fylkeskommune