RDI2Club setter innovasjon og digitalisering i landbruket på dagsorden

I møte med globale samfunnsutfordringer som befolkningsvekst, klimaendringer og press på naturressurser, vil smarte løsninger bli viktig for økt matsikkerhet og utviklingen av et moderne miljøvennlig landbruk.

Forutsetningen er innovasjon for bedre bioøkonomisk utnyttelse. Det er budskapet fra Interreg-prosjektet RDI2Club (Rural RDI mileus in transition towards smart Bioeconomy Clusters and Innovation Ecosystems). Med bioøkonomi menes all produksjon av biologiske ressurser og deres konvertering til produkter som mat, dyrefôr, kjemikaler, materialer, farmasøytiske preparater, og bioenergi.

Utvikler digital «hub»
I prosjektet samarbeider fem land i Østersjøregionen (Norge, Finland, Polen, Latvia og Estland) med digitalisering av innovasjonsprosesser innen landbruk i grisgrendte strøk. Hvert land fokuserer på en perifer region for kartlegging og analyser. Det konkrete målet er å utvikle en virtuell «hub» (digitalt knutepunkt) som skal fungere som et nav for innovasjonsutvikling.

Prosjektpartnerne ønsker å appellere til myndigheter, forskere, produsenter og næringsliv i de ulike landene som er med i prosjektet. Fra norsk side deltar Hedmark fylkeskommune, Høgskolen Innlandet Evenstad og Tretorget AS.

Prosjektet er godt igang med å kartlegge de regionale «økosystemene» for hvert land, hvilket er het avgjørende for digitalisering av innovasjonsprosesser i landbrukssektoren, forteller prosjektleder Runa Skyrud i RDI2Club.

Identifiserer likheter og forskjeller
I følge prosjektleder Runa Skyrud fra Tretorget AS Skyrud er prosjektet godt i rute og planene fremover er mange.

– Hvert land jobber med å kartlegge behov og muligheter for bioøkonomisk innovasjon i hver sin region. Disse dataene er utgangspunktet for en felles og helhetlig strategi («joint action plan») som legger føringen for hvordan man setter digitalisering av innovasjon ut i praksis. Kartleggingen er viktig fordi innovasjonsprosesser er mer krevende i grisgrendte strøk, forteller Skyrud.

I disse dager er prosjektet i ferd med å avslutte kartleggingen av de regionale «økosystemene» i deltagerlandene. Dette innbefatter både næringssamensettingen og hele verdikjeden fra produksjon til ferdig produkt. I følge Skyrud er det viktig å identifisere forskjeller og likheter før man kan utvikle et godt og funksjonelt digitalt verktøy.

– Felles for alle landene er store avstander både geografisk og politisk mellom by og land. Likevel oppleves avstander størst i Norge kontra de baltiske statene som har en annen topografi og infrastruktur. Flere regioner har også svært lik næringssammensetting. Eksempelvis har både innlandet i Norge og Finland mye skogdrift, sier Skyrud.

Lærer av andre biobaserte næringer
Prosjektdeltagerne har også gjennomført flere studieturer for å identifisere regionale forskjeller innen biobaserte næringer. Blant annet til

Nederland for å se på kjemiindustrien. Skyrud forteller at dette var en inspirerende tur som gav mye næring for læring. Blant annet har kjemiindustrien et større fokus på nettverk og klyngearbeid som flere land kan dra nytte av.

Et flaggskip for innovasjon, digitalisering og biologisk mangfold
RDI2Club er et flaggskipprosjekt for EUs strategi for Østersjøen. Gjennom strategien samarbeider EUs medlemsstater rundt Østersjøen (Sverige, Danmark, Estland, Finland, Latvia, Litauen, Polen og Tyskland). Strategien åpner også for samarbeid med EUs naboland i regionen (Norge, Russland og Hviterussland).

Digitalisering i landbrukssektoren er viktig for innovasjon og inkludering i rurale strøk. På denne måten bidrar RDI2Club til å styrke regionens bioøkonomi og naturmangfold, som er en sentral målsetting i strategien.

29 oktober – 2. november har samarbeidspartnerne strategisamling i Sverige og Norge. Som en del av denne samlingen gjennomføres en transnasjonal workshop i Karlstad, Sverige. Det blir også møter med trebaserte bedrifter i Glåmdalen. Videre går turen til Høgskolen Innlandet – Evenstad (HINN) som blant annet jobber mye med sirkulær økonomi. Det blir også befaring til moderne nybygg i tre som et tiltak for lagring av CO2.

LES MER: Hva vet du om Østersjøstrategien

Gjennom Østersjøstrategien samarbeider landene rundt Østersjøen for å løse de grenseoverskridende utfordringene som regionen står overfor i dag. Bioøkonomi er en viktig politikkområde for landene som samarbeider på tvers av landegrensene i Østersjøregionen.