Vil ha bredbånd over grensen

I løpet av få tiår har internett revolusjonert måten vi lever på. Digital tilgang til informasjon, underholdning, varer og tjenester er for de aller fleste av oss en forutsetning for hvor vi jobber, bor og lever. Med tilgang til enorme mengder informasjon, nye medier og ytringsplattformer blir det dessuten enklere å delta i samfunnsdebatten.

Likevel har ikke alle den samme muligheten til å ta del i den digitale revolusjonen. Manglende infrastruktur og lav tilgang på tjenester og kompetanse fører til at det oppstår digitale skiller mellom folk og regioner. Med Interreg-prosjektet CORA (Connecting Rural Areas with digital infrastructure and services) skal aktører fra Nordsjøregionen legge til rette for bedre tilgang til moderne infrastruktur, kompetanse og tjenester i Europas utkantregioner.

Prosjektet inkluderer en rekke regioner og kommuner i , som blant annet samarbeider for å etablere grenseoverskridende bredbåndsløsninger. Prosjektet har også en ambisjon om å øke den digitale kompetansen i befolkningen.

Fra norsk side deltar Hedmark fylkeskommune og grensekommunene Kongsvinger, Eidskog og Grue. Sammen med naboer i Värmland gjennomfører skal de gjennomføre en pilot som skal undersøke mulighetene for grenseoverskridende bredbånd over landegrense – og i dette tilfellet også over grensen mellom et EU-medlemsland og et ikke-medlemsland.

Prosjektet, som startet opp høsten 2017, er delfinansiert gjennom Interreg Nordsjøprogrammet. Totalbudsjettet er på 3,8 millioner euro, mens norsk andel utgjør knappe 400 000 euro.