Tilbake

Migrasjonskrisen er regionenes utfordring

Strømmen av flyktninger fra Midtøsten og Afrika setter europeiske lokalsamfunn under et stort press. Men den største folkeforflytningen siden andre verdenskrig kan også by muligheter for regional utvikling,

Det er noen av hovedfunnene etter at ESPON, Interregs eget kunnskapsprogram for regional utvikling og arealplanlegging, har rettet søkelyset mot den europeiske migrasjonskrisen. Programmet publiserer jevnlig kart med konkret og kortfattet informasjon om regionale utviklingstrekk i Europa. I siste utgave av «map of the month» kan du lære mer om bakgrunnen for strømmen av migranter.

LES OGSÅ: Åpner for å integrere med Interreg

ESPON fastslår at migrasjonen er forventet å øke i løpet av de neste årene, og at mange tiltak allerede er iverksatt for å sikre en effektiv håndtering av det som er den største folkeforflytningen i Europa siden andre verdenskrig. Samtidig understrekes det at den europeiske fellesinnsatsen bør ta opp i seg regionale og urbane særtrekk. ESPON trekker fram en del scenarier og utviklingstrekk som bør vekke interessen hos politikkutformere i hele Europa:

  • Migrasjonsstrømmen er i all hovedsak rettet mot de landene som har de beste økonomiske ordningene, i tillegg til samfunn som har den mest attraktive og inkluderende integrasjonspolitikken.
  • Lokale myndigheter og lokalsamfunnet for øvrig spiller en viktig rolle i å gi sosial, humanitær og bistand til migranter, både ved ankomst til Europa, underveis til og ved endelig destinasjon.
  • Små kommuner og lokalsamfunn i grenseregioner har særlige utfordringer i å håndtere strømmen av migranter. Som eksempel nevnes Sør-Varanger, hvor flere tusen migranter satte lokale myndigheter under press. I større byer er bekymringen særlig knyttet til boliger, tilgang til utdanning og etnisk segregasjon.
  • Økonomiske nedgangstider og påfølgende kutt i offentlige budsjetter rammer mange steder kapasiteten til å iverksette integrasjonstiltak.
  • I mange lokalsamfunn oppstår det konkurranse på boligmarkedet mellom mottatte flyktninger og lokalbefolkningen.

ESPON understreker at migrantene ikke utgjør én homogen gruppe. Mangfoldet kommer særlig til uttrykk gjennom språk, kultur, utdanning og andre ferdigheter. Krisen kan derfor by på muligheter for Europas regioner:

  • Flyktninger og andre migranter er svært ofte i yrkesaktiv alder. Mange steder kan innvandringen derfor bidra til å redusere press i det lokale arbeidsmarkedet, utjevne demografisk og økonomisk ubalanse.
  • Tidlig innsats og lokalt tilpassede integrasjonstiltak bør ses på som en investering som vil gi avkasting på lang sikt. Ved å gi støtte til å få disse menneskene inn i arbeidsmarkedet, kan en samtidig bidra til å få nye ferdigheter og erfaringer inn i arbeidslivet. Slik bidrar integrasjonspolitikken også til innovasjon og smart, inkluderende og bærekraftig vekst.

Vil du vite mer? Hele ESPON Policy Brief: Territorial and urban aspects of migration and refugee inflow finner du vedlagt under denne artikkelen.

Tilbake