PROACTsme

PROACTsme – Applied Data-Science and AI for proactive SME service

Prosjektet tar utgangspunkt i behovet for å utvikle smartere og digitale tjenester for små- og mellomstore bedrifter (SMB-er). Fokuset ligger på å fremme personrettede og proaktive elektroniske støttetjenester for å redusere den administrative byrden for SMB-er – og derigjennom bygge et mer robust og konkurransedyktig næringsliv.

Prosjektet har som MÅL å utvikle mer skreddersydde tjenester til SMB-er gjennom å utveksle erfaringer og overføre god praksis innenfor smarte og digitale (business analytics og kunstig intelligens) tjenester som også reduserer offentlig byråkrati.

PARTNERSKAPET består av næringsorganisasjoner, innovasjonssentre, regioner, utviklingsselskaper og et universitet fra Spania, Norge, Litauen, Polen, Hellas og Irland.

Møre og Romsdal fylkeskommune har utviklet digitale verktøy for oppstartsbedrifter som skal gjøre tjenestene mer likeverdige i alle deler av fylket, men det er behov for å tilpasse verktøyene til bedrifter som har vekstpotensial eller ønske om å etablere seg internasjonalt. Big data og Kunstig intelligens er ikke tilstrekkelig integrert i det eksisterende virkemiddelapparatet. Gjennom tilgang til god praksis fra øvrige partnere i prosjektet forventer fylkeskommunen å kunne forbedre den regionale utviklingsstrategien ved å etablere tverrsektorielle prosjekter som fokuserer på grenseflatene mellom oppstartsbedrifter, eksisterende bedrifter og det offentlige virkemiddelapparatet. På lang sikt ønsker fylkeskommunen å se en felles regional strategi relatert til digitale kapasiteter.

Norsk prosjekteier

Møre og Romsdal fylkeskommune

Kontakt

Prosjektperiode

01.03.2023 - 31.05.2027

Budsjett

Norsk bidrag: Budsjett: 295 604 Euro. Støtte: 147 802 NOK

Total: 1 515 447 €

Andre partnere

Public Institution Lithuanian Innovation Centre (Litauen), Marshal’s Office of the Mazovian Voivodeship (Polen), Mazovia Development Agency (Polen), Development Agency of Eastern Thessaloniki’s Local Authorities (Hellas), University of Limerick (Irland), CECOT Innovation Foundation (Spania).