Verktøy for AI og store datamengder til små og mellomstore bedrifter

Interreg Europe-prosjektet PROACTsme skal bidra til å utveksle erfaringer og beste praksiser innen smarte og digitale tjenester for små- og mellomstore bedrifter, med vekt på kunstig intelligens og store data. Møre og Romsdal fylkeskommune deltar i prosjektet med sikte på å videreutvikle et digitalt, åpent og automatisert Kunnskapsgrunnlag for kompetanse.

Lærdom fra pandemien

Covid19-pandemien har vist hvor viktig det er at det offentlige reagerer raskt og effektivt på kriser.  På den måten kan de følge med på sosioøkonomisk problemer og tilby de rette tjenestene. I PROACTsme skal det for Møre og Romsdals del jobbes med å gjøre statistikk og tall mer tilgjengelig for både bedrifter og bedriftsstøtteorganisasjoner, nettopp for å bidra til bedre samarbeid mellom det private og det offentlige i regionen.

Videre skal man utveksle erfaring og god praksis mellom partnere i 6 europeiske land. Gjennom dette skal prosjektet fremme regional politikk og AI-baserte støtteverktøy. Prosjektet setter fokus på smartere og digitaliserte tjenester for små og mellomstore bedrifter (SMB).

Vil reduserer byråkrati

Prosjektet ønsker å forbedre og effektivisere prosessene for offentlig-privat samarbeid og fremme direkte tiltak basert på bedriftsbehov og administrative krav. Oppmerksomheten rettes spesielt mot utvikling og tilbud av bedriftstilpassede og proaktive elektroniske offentlige tjenester. Dette vil bidra til redusert byråkrati og bedre samhandling mellom offentlige og private bedrifter for å sikre nødvendig kompetanse.

På den måten vil prosjektet redusere byråkrati. Samtidig ønsker man å være forutseende i forhold til politikk- og tjenestebehov. Dette betyr å bygge opp en mer robust og konkurransedyktig privat sektor i de forskjellige regionene som inngår i prosjektet.

AI og store datamengder

Prosjektet PROACTsme skal særlig se på mulighetene for å bruke AI (kunstig intelligens) og store datamengder. Dette skal gjøre slike tjenester mer tilgjengelige og mer målrettet for brukere og bedrifter.

Jeg ser spesielt frem til å utvikle smarte støtteverktøy basert på tilgjengeliggjøring av store data og AI (kunstig intelligens). Dette kan effektivisere prosessene og forbedre samarbeidet mellom det offentlige og private sektoren, sier Daniela Gundersen, i Møre og Romsdal fylkeskommune og norsk prosjektleder for Interreg-prosjektet PROACTsme.

Foto: Daniela Gundersen, Møre og Romsdal fylkeskommune
Daniela Gundersen, Møre og Romsdal fylkeskommune

I søknaden skrev vi at prosjektfokuset skulle være den digitale gründertjenesten hoppid.no, som er levert av Entreprenerdy. Men så har mye skjedd siden den gang. Nå har vi bestemt oss for heller å utvikle en tjeneste vi selv utvikler og eier, nemlig kompetanse.mrfk.no. Målet med tjenesten er jo nettopp dette med å gjøre store tall og statistikk mer tilgjengelig for arbeidslivet i regionen, også for bedrifter, men først og fremst de som støtter opp om dem, legger hun til.

Les mer om hoppid.no og prosjektet OSS.

Videreutvikling av Kunnskapsgrunnlag for kompetanse

Kunnskapsgrunnlaget for kompetanse er en bestilling fra nøkkelaktører i fylket. Dette er aktører som har medvirket sterkt til utvikling av det som skal bli en Fylkesstrategi for kompetanse. Aktører som næringsklynger, akademia, bransjeorganisasjoner, NAV med flere har vært aktive. Fylkeskommunen så derfor en mulighet til å holde ballen rullende og involvere flere av de samme aktørene i prosjektet PROACTsme.

Bedre resultater og vekst for SMB-er

Portalen som er utviklet vil gjøre det enklere for både store organisasjoner og støtteorganisasjoner å få tilgang til og tolke relevant data, noe som igjen vil gagne små og mellomstore bedrifter (SMB). Ved å gjøre dataene tilgjengelige, kan bedrifter selv tolke og utnytte informasjonen for å oppnå bedre resultater og vekst.

Portalen er en prototyp. Kunnskapsgrunnlaget er automatisert og vil jevnlig bli oppdatert med sentrale tall fra blant andre SSB. Det skal alltid være oppdatert med de nyeste tallgrunnlagene innen utvalgte tematikker. Slik skal verktøyet skape felles forståelse for kompetansebehovene og utviklingstrekkene i fylket.

Gjennom prosjektet vil kunnskapsgrunnlaget kontinuerlig utvikles og forbedres, basert på tilbakemeldinger og innsikt oppnådd underveis. Prosjektet gir også en unik mulighet for de i fylkeskommunen som jobber med kompetanse til å delta på erfaringsutveksling i regioner fra andre land som jobber med de samme problemstillingene. Målet er å gjøre støttetjenestene for bedrifter i regionen bedre rustet til å gi råd til små og mellomstore bedrifter.

Daniela Gundersen, Møre og Romsdal fylkeskommune og prosjektleder for Interreg-prosjektet PROACTsme
Daniela Gundersen, Møre og Romsdal fylkeskommune og prosjektleder for Interreg-prosjektet PROACTsme

Prosjektet gir oss  muligheten til å lære og dele erfaringer med partnere fra forskjellige deler av Europa om arbeidet med å skape et mer motstandsdyktig næringsliv. Dette vil åpne dørene for innovasjon og utvikling for bedrifter i vår region, avslutter Gundersen.

Tett samarbeid med aktører i Møre og Romsdal

Prosjektet har blitt presentert til flere nøkkelorganisasjoner i fylke som ProtomoreVindelSunnmøre KulturnæringshageNAV, og NCE iKuben. Disse organisasjonene representerer et bredt spekter av sektorer og bringer inn et mangfold av erfaring og kunnskap som kan være verdifullt for prosjektet. Møre og Romsdal fylkeskommune ser på disse aktørene som viktige samarbeidspartnere og som representanter for målgrupper som skal involveres underveis i prosjektet.

I lys av dette vil arbeidet med å utvikle et digitalt kunnskapsgrunnlag for kompetanse og tilgjengeliggjøring av store data i fylke ha betydelig relevans. Dette arbeidet vil sannsynligvis resultere i konkrete verktøy og ressurser som kan styrke kompetansen og innovasjonsevnen til små og mellomstore bedrifter, og dermed har potensiale til å skape merverdi for SMB’er og organisasjoner.

Det er viktig å holde disse lokale aktørene informert og involvert i prosjektutviklingen. På den måten vil det være mulig å sikre at resultater og innsikt som skapes gjennom prosjektet er så relevante og nyttige som mulig for norske næringslivet og de spesifikke behovene og utfordringene de møter.

Nettverksbygging for økt konkurranseevne i Europa

Prosjektleder for PROACTsme for Møre og Romsdal fylkeskommune, Daniela Gundersen, mener mye av merverdien for Norge ligger i de mulighetene internasjonal nettverksbygging fører med seg.

PROACTsme skal også gi partneren fra Norge viktig kjennskap til hvordan andre Europeiske regioner arbeider med liknende problemstillinger. De ønsker å se på løsninger for håndtering av store datamengder og AI og få tilgang til internasjonalt samarbeid om disse temaene.

Partnerne i prosjektet representerer både offentlige aktører og forskningsinstitusjoner i Spania, Litauen, Polen, Hellas og Irland foruten Norge. Samarbeidet gjør det mulig å dra nytte av de erfaringer, kunnskap og innovasjon som eksisterer i de involverte landene og regionene. Dette vil styrke lokale initiativer og øke Norges konkurranseevne på det europeiske markedet.

Foto: Fra Kick-off møte for Interreg Europe prosjektet PROACTsme med deltakere som sitter og ser opp på en paneldebatt med mange mennesker
Foto: Fra Kick-off møte for Interreg Europe prosjektet PROACTsme

Partnere i PROACTsme

Prosjektet PROACTsme har 9 partner fra 6 Europeiske land. Disse er:

Kontakt

Daniela Gundersen

Møre og Romsdal fylkeskommune

+47 94 24 03 30

daniela.gundersen@mrfylke.no

Prosjektleder, Kompetanse og Næringsavdelingen

Jon Halvard Eide

Agder fylkeskommune

+47 91 69 75 22

Jon.Halvard.Eide@agderfk.no

Nasjonalt kontaktpunkt for INTERREG Europe