Our life as elderly

Norsk prosjekteier

Bodø kommune

Prosjektperiode

01.01.2004 - 31.03.2007

Budsjett

Total: 787500 €

Ekstern prosjektinfo

http://www.ourfuture.se/