MarGen

Marine- og ferskvannsområder i Skagerrak, Kattegat, Øresund og Nordsjøen er biologisk høyproduktive og inneholder rike levende ressurser som er viktige for regionen. Samtidig er kystområdene stedvis tett befolket og industrialisert, fiske- og skalldyrressursene er høyt utnyttet, og vannmassene er utsatt for forurensning og overgjødsling. Regionene er også påvirket av den pågående globale oppvarmingen, og for eksempel har vanntemperaturene økt med inntil to grader i løpet av de siste 40 årene.

Disse miljøfaktorene innbyr til forskning på konsekvensene for vannlevende organismer, med nye moderne analysemetoder, for å finne ut hvilket potensial de har for å tilpasse seg miljøforandringene og hvilke forvaltningsstrategier som kan dempe de negative konsekvensene.

Gjennom prosjektet studerer forskere i Norge, Sverige og Danmark hvordan fisk og skalldyr tilpasser seg endringer i klimaet. Mens de tidligere ikke har hatt ressurser til å koordinere forskningen på en effektiv måte, legger MarGen til rette for deling av forskningsresultater og de ulike aktørenes kompetansefelt. Slik styrker prosjektet beslutningsgrunnlaget i forvaltningen av viktige marine ressurser i vare felles havområder.

Norsk prosjekteier

Havforskningsinstituttet

Kontakt

  • Knutsen, Halvor

    Institute of Marine Research, Flødevigen Marine Research Station

    92409667

    +47 92 40 96 67

    Send e-post

Prosjektperiode

01.07.2015 - 30.06.2018

Budsjett

Norsk bidrag: 6 487 912 Kjell

Total: 1 568 743 €

Andre partnere

Universitetet i Agder
Universitetet i Oslo
Norsk institutt for vannforskning
Aarhus Universitet
Danmarks Tekniske Universitet (Agua)