Danske kystkommuner lærer av norsk strandryddesuksess

Marint avfall er en felles utfordring for landene rundt Kattegat-Skagerrak-regionen (KASK-regionen). Små kystkommuner, renovasjonstjenester, bedrifter, naturvernere og forskere kan ikke alene sørge for finansiering, opprydding, organisering og håndtering av de store mengdene avfall som hoper seg opp langs kysten. Dette ønsker Ren Kystlinje å gjøre noe med.

Hovedmålet for prosjektet er å komme fram til nye innovative metoder for å fjerne marint søppel og forhindre at det havner i havet. Dette gjøres i samarbeid med forskningsinstitusjoner og offentlig forvaltning. Med i prosjektet deltar 35 partnere fra Norge, Sverige og Danmark. Østfold fylkeskommune er norsk prosjekteier, mens Oslofjordens friluftsråd er norsk prosjektleder. Ren kystlinje er en del av Øresund-Kattegat-Skagerrak programmet.

Engasjerer frivillige til dugnad i strandsonen
På norsk side kan man vise til gode resultater gjennom initiativet «Kystlotteriet», som først ble gjennomført som et pilotprosjekt i fire norske kommuner. På knapt to år har ideen spredd seg til 50 kommuner over hele landet.

Nå utprøves «Kystlotteriet» i fire danske kommuner: Thisted, Jammerbugt, Hjørring og Frederikshavn. Målet er å engasjere enda flere frivillige og virksomheter i strandrydding. Ideen er enkel: Kystlotteriet utlodder premier til frivillige som innsamler marint avfall. Sekkene som samles inn merkes med deltagerens lodd. Kommunen gjemmer på loddene til den store trekningen mot slutten av året.

Målet med «Kystlotteriet» er å engasjere flere frivillige og virksomheter til strandryddedugnad. I det danske kystlanskapet kan søppel enkelt plukkes opp.

Reduserer plast langs norskekysten
At danske kommuner ønsker å adoptere denne ideen fra Norge, er positivt i et globalt miljøperspektiv. Sett med norske briller er det danske initiativet også svært gunstig for en renere kystlinje her til lands. Kysten ut mot Skagerrak og Nordsjøen fanger opp store mengder marint avfall som driver med havstrømmene. Det er fordelaktig om brorparten av det marine avfallet plukkes opp før vind og vær driver det videre nordover til Skandinavia. Utfordringene blir langt større langs norskekysten med sine tusenvis av viker, skjær, øyer, klipper og fjorder. Ofte må det både båt og sikringsutstyr til for å samle opp avfallet på mer utilgjengelige steder.

På den danske kysten samles søppelet opp på brede kritthvite strender. Her kan det enkelt plukkes opp før det blir tatt av havet igjen. Langs stranden er det satt opp egne ryddestasjoner med avfallspose og lodd hvor sekker kan registreres før henting. Disse finner man med ca. 1 km. avstand mellom hver stasjon.

Økt oppmerksomhet rundt marint avfall
I de seneste årene har det økte plastnivået i havet fått mye oppmerksomhet. Mange aktører jobber med ulike løsninger for å få bukt på problemet. Blant annet forbud mot plastposer, teknologiske løsninger, kampanjer og salg av produkter lagd av havplast i en sirkulær økonomi. Men ofte mangler innsatsen større koordinering. Så langt har heller ikke avfallsproblemet fått tilstrekkelig oppmerksomhet på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Siden oppstarten har Ren kystlinje jobbet aktivt med å utvikle smartere og kostnadsbesparende metoder, modeller og teknikker for å håndtere det marine avfallet på en mer effektiv måte for fremtiden. Gjennom økt samarbeid i KASK-regionen har samarbeidspartnerne gode forutsetninger for å skape en fungerende organisasjon og struktur for en økende og bedre håndtering av det marine avfallet. «Kystlotteriet» føyer seg inn i rekken over gode tiltak som aktiverer og koordinerer innsatsen i en hel region for et renere hav og kystlandskap.