Grenseoverskridende samarbeid om sikkerhet

Prosjektet tar utgangspunkt i de utfordringer og problem som oppleves innen området krisehånddtering, rednings- og sikkerhetsarbeid. I mange tilfeller er utfordringene innen disse
områdene ekstra store i grensebygdene.

Faktorer som bidrar til disse utfordringene er bl.a.:
• Store avstander og lav befolkningstetthet
• Ulikt lovverk, bestemmelser og rutiner innen rednings- og sikkerhetsarbeid
• Ulikheter i organisasjon og ansvarsfordeling
• Ulikheter innenfor utdanning og kompetanse
• Ulikheter innen redningsressurser, bl.a. digitalt kartmateriell
• Ulikheter i språk og kultur: Mer krevende i krisesituasjoner

MiUN, med sitt kompetansemiljø innen krise og sikkerhetsspørsmål, og HiNT med sitt kompetansemiljø innen multimedia og simulering, har god kunnskap om hvordan man skal få mest mulig realistiske og gode øvelser for å bedre effekten og samarbeidet om
beredskapsøvelser i grenseregionene. Beredskapsøvelsene skal skje i samarbeid med blålys- og beredskapsmyndighetene. Gjennom bruk av simulering skal det lages realistiske scenarioer til bruk i øvelsessammenheng og i etterkant av ledelsesøvelsene vil det brukes evalueringsteknikker for å høyne kunnskaps- og læringsnivået.

Prosjektet bygger på erfaringer fra forprosjektet Grenseløs Geografisk informasjon (GGI). Prosjektet skal utvikle kompetanse, teknikker og rutiner for felles håndtering av kriser og sikkerhetstruende situasjoner i Midtnordens grensebygder. Mittuniversitetet (MiUN) og Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) er prosjekteiere. I tillegg deltar fylker, länsstyrelse, politimyndigheter, sektormyndigheter og foretak. Prosjektet skal drives i nært samarbeid med
prosjektet Gränsöverbyggande Geografisk Information (GGI II).

Norsk prosjekteier

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Prosjektperiode

01.09.2010 - 31.12.2013

Budsjett

Norsk bidrag: 1.000.000 Kjell

Total: 642488 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Trøndelag forskning og utvikling AS
Politiet i Nord- og Sør-Trøndelag
Lierne kommune
Tydal kommune
Statnett
Mittuniversitetet
Polisen i Jämtland
Jämtkraft
Länsstyrelsen i Jämtland