Grenseøvelse 2013

Grenseredningsrådet består av representanter fra Länsstyrelsene og Landstingene i Dalarna og Värmland, Polisen i Dalarna og Värmland, Räddningstjänsten i Dalarna og Värmland, SOS Alarm i Dalarna og Värmland, Fylkesmannen i Hedmark, Politiet i Hedmark, Midt Hedmark Brann- og redningsvesen v/110 sentralen, Sykehuset innlandet v/prehospitale tjenester, samt Sivilforsvaret.

Fullskala øvelse

De tre fylkene har siden 1993 hatt fokus på å utvikle samarbeidet innen krisehåndtering over landegrensen gjennom Grenseredningsrådet. I 2005 ble det tatt en beslutning om å starte en utvikling av samarbeidet innen redningstjeneste på strategisk, operativt og taktisk nivå. Øvelsene som ble avholdt i 2007, 2009 og 2010 har hatt som målsetning å utvikle samarbeidet innenfor de overnevnte områder, samt gjøre de involverte organisasjoner i stand til å gjennomføre en fullskala øvelse i 2013.

Hensikten med prosjektet Grenseøvelse 2013 er å utvikle samarbeidet og utnytte offentlige tilgjengelige ressurser i grenseområdet på best mulig måte. Formålet støttes også av det faktum at det stilles stadig større krav til at offentlige virksomheter løser sine oppgaver på en effektiv måte. Prosjektet vil bringe de som arbeider med samfunnssikkerhet og beredskap sammen, slik at partene får en felles forståelse for de problemer som er i grensetraktene, samt en felles kunnskap om hvordan disse løses med samarbeid mellom landene.

ROS-analyse

Målet er først og fremst å videreføre de oppgaver som er øvet/ trent på i tidligere øvelser, men nå altså i en fullskala øvelse. Prosjektet skal klarlegge kommunikasjonslinjene mellom aktørene på begge sider av grensen, og det skal utvikles bedre systemer og rutiner for å oppnå et felles situasjonsbilde når en hendelse inntreffer, slik at riktig informasjon tilflyter organisasjonene og befolkningen. Det skal også utarbeides felles risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser), planverk og arbeidsmetoder.

Norsk prosjekteier

Hedmark politidistrikt

Prosjektperiode

01.07.2012 - 31.01.2014

Mer om prosjektet

Andre partnere

Länsstyrelsen i Värmland