Laster Kalender

« Alle Kalender

 • Dette event har allerede funnet sted.

Sverige-Norge: Runde 2 grenseregion

15. november 2022 @ 16:00

Søknadsfrist for runde 2 er 15. november 2022 selv om Regionalforvaltning.no er åpen etter denne dato. 

Visjon for programmet:

«En hållbar utveckling och omställning i en attraktiv gränsregion utan gränshinder»

Visjonen skal oppnås ved å:

 • utnytte og utvikle grenseregionens samlede ressurser
 • redusere grensens barriereeffekter
 • utvikle grenseområdene til felles bo,- arbeids- og servicemarkeder

og basert på valg av politiske prioriteringer og særskilte mål:

En sterkere grenseregion

 • Innovasjoner
 • Små- og mellomstore bedrifter

En grønnere grenseregion

 • Klima/miljø
 •  Sirkulær økonomi

En mer sosial grenseregion

 • Arbeidsmarked
 • Utdanning
 • Kultur/øko-turisme

En sterkere grenseregion

 • Lokal samfunnsutvikling

Søknadsfrister og vurdering av søknader:

Det er ingen søknadsfrist for søknader om forstudie og småskala prosjekt. Søknader vurderes fortløpende.

Det er to årlige søknadsfrister for hovedprosjekt. Vurdering av hovedprosjekter gjøres av en av programmets styringskomiteer (Nordens Grønne Belte eller Sentrale Skandinavia). Beregnet saksbehandlingstid er 2-3 måneder.

Generelle utvalgskriterier

Søknader om støtte til svensk-norske prosjekter vil bli vurdert og rangert ut fra følgende utvalgskriterier

 • Grenseregional merverdi
 • Prosjektets forventede resultater
 • Langsiktige effekter av samarbeidet
 • Kostnadseffektivitet
 • Søkernes gjennomføringskapasitet
 • Bærekraftskriterier

Prosjekttyper

Forstudie

Forstudier skal avdekke forutsetninger, muligheter og risikoelementer og kartlegge hvilke ressurser som er nødvendig for gjennomføring av et større hovedprosjekt.

 • løpende søknadsfrist og behandling
 • maksimal støtte på svensk side er 10 000 EUR og på norsk side 50 000 kr
 • prosjektperiode: maksimalt 12 måneder

Småskalaprosjekt

Småskalaprosjekter kalles også «folk-til-folk prosjekter». De utgår fra et ønske om lokalt samarbeid som kan bidra til nye samarbeidsformer.

 • løpende søknadsfrist og behandling.
 • maksimal støtte på svensk side er 60 000 EUR og på norsk side 30 000 EUR
 • prosjektperiode: maksimalt 24 måneder

Hovedprosjekt

 • to søknadsfrister per år
 • programmets styringskomiteer vedtar om et hovedprosjekt skal få støtte
 • ingen øvre stønadsgrense, men budsjettforholdet mellom EU-midler på svensk side og statlige Interregmidler på norsk side, skal være 70/30
 • prosjektperiode: maksimalt 36 måneder

Finansiering av prosjekt:

Prosjektene samfinansieres med finansielle andeler fra EUs regionale utviklingsfond og svensk nasjonal/regional medfinansiering, norsk finansiering over statsbudsjettet og annen nasjonal/regional medfinansiering. Arbeidsinnsats kan være en del av finansieringen.

Budsjettforholdet mellom EU-midler på svensk side og statlige Interregmidler på norsk side, skal være 70/30.

Prosjekteier er ansvarlig for at samlet finansiering er på plass i samsvar med prosjekts finansierings­plan. Dette bekreftes ved innsending av søknaden i Regionalforvaltning.no.

Hva må leveres:

Norsk søker skal registrere sin søknad i Regionalforvaltning.no. Svensk søker skal registrere sin søknad i «Min ansökan». 

Prosjektbeskrivelsen som sendes inn skal være den samme på norsk og svensk side.

Tilskuddsbrev, rapportering og utbetaling av tilskudd

Dersom søknaden blir prioritert vil norsk prosjekteier motta et tilsagnsbrev fra Innlandet fylkeskommune.

For at tilskuddet skal være gyldig må vilkårene for gjennomføringen av prosjektet aksepteres innen 3 måneder. Dersom aksept ikke foreligger, bortfaller tilskuddet.

Det avtales i hvert tilfelle tidspunkt for rapportering om framdriften i prosjektet. Rapporteringen skjer gjennom Regionalforvaltning.no. 

All utbetaling av tilskuddet skjer via Innlandet fylkeskommune.

Informasjon – sekretariat:

Bjørn Terje Andersen, norsk forvaltende organisasjon, sekretariatsleder

mobil + 47 913 45 080  

e-post: bjorn.terje.andersen@innlandetfylke.no

Sentrale Skandinavia:

Helmik Slora Kristiansen, prosjektrådgiver

mobil + 47 470 28618  

e-post: helmik.slora.kristiansen@innlandetfylke.no

Elin Bjørnstad, prosjektrådgiver

Mobil + 47 994 44733   

e-post: elin.bjornstad@innlandetfylke.no

Controller:

Stig Skoglund, prosjektøkonom

Mobil: + 47 957 28458

e-post: stig.skoglund@innlandetfylke.no

Nordens Grønne Belte

Sidsel Trønsdal, prosjektrådgiver

Tel: 74 17 52 17 /  924 53163

e-post: sidtr@trondelagfylke.no

Controllere:

Eli Djuvsland Rishaug

Tel: 74 17 50 48 / 456 07 243

e-post: elidris@trondelagfylke.no

Petrine Husby

Tel: 74 17 50 94 / 941 57 607

e-post: pethu@trondelagfylke.no

Interreg Sverige-Norge

Vis Arrangør nettside