Grenseløst ungt entreprenørskap for utvidet arbeidsmarkedet

Prosjektet ExpandE styrker ungt entreprenørskap for å utvide arbeidsmarkedet over grensen mellom Norge og Sverige. Når grensen åpnet etter pandemien så man et klart behov for å styrke og samarbeidet med vårt naboland. Utveksling av erfaringer får ungdom til å jobbe over grensen. En kampanje for å påvirke både politikere og forsikringsselskap til å legge til rette for et felles arbeidsmarked er på trappene. Med støtte fra Interreg Sverige-Norge er prosjektet på god vei til å nå sine mål.

Svenske suksesskurs ble mal for satsing

Prosjektet ExpandE definerer entreprenørskap som en gruppe som jobber sammen mot et felles mål. Denne gruppen evner å samarbeide med mennesker de ikke kjenner. Og fremfor alt – de evner å kommunisere at de får ting til å skje. Interreg Sverige-Norge prosjektet ExpandE arrangerte kurset Grenseløst ungt entreprenørskap. Her fikk ungdom fra både Sverige og Norge jobbet sammen i grupper gjennom en uke.

Hvordan få ungdom til å jobbe over grensene

I en forstudie konstaterte man at entreprenørskap i Norge står svakere enn i Sverige. Det har vært gjennomført en rekke vellykkede kurs i Sverige. Prosjektet gjennomførte for første gang et slik kurs i blandede grupper.

I løpet av en uke fikk en gruppe ungdom arbeide med en sak som en ekstern person med et reelt behov gav gruppen. Det var Kamilla Thue, ordfører i Eidskog kommune og Hanna Andersson, kommunestyrets leder i Eda kommune som presenterte utfordringen. De ga ungdommene denne oppgaven;

«Hvordan får vi flere svenske ungdommer til å jobbe i Norge og flere norske ungdommer til å jobbe i Sverige?»

Gruppen jobbet med temaene i en uke og la deretter frem forslag til løsning for politikerne som kom med tilbakemeldinger.

Arbeidet ledet til forslag om å gjennomføre en kampanje rettet mot politikere og forsikringsbransjen. Videre ble det lagt frem forslag om mer satsing på fakta og informasjon til ungdom parallelt med kampanjen. Det siste skal gjøres i samarbeid med grensetjenesten. Slik vil unge få riktig informasjon om både rettigheter og utfordringer knyttet til arbeid over grensene. 

Lars Erik Brenna i Vekstbedriften Vilja AS og norsk prosjektleder for ExpanxE
Lars Erik Brenna i Vekstbedriften Vilja AS og norsk prosjektleder for ExpanxE

Med bakgrunn i de vellykkede kursene som ble gjennomført i Sverige var det et opplagt valg å satse på kurs i regi av ExpandE hvor også norske deltakere er med, sier Lars Erik Brenna i Vekstbedriften Vilja AS norsk prosjektleder for ExpandE.

Det er nettopp dette som er merverdien med samarbeidprosjekter på tvers av landegrenser og regioner. Vi kan nyte godt av erfaringer og resultater og gå rett inn i tiltak vi vet fungerer, avslutter Brenna.

Prosjektparnere

Prosjektlederne for ExpandE er Jan Elofsson i Civilisationen og Lars Erik Brenna, Vekstbedriften Vilja AS.

De øvrige partnerne i prosjektet er Eidskog kommune, Eda kommun, den svensk-norske samarbeidsregionen Grenseregionen ARKO og arbeids- og inkluderingsbedriften @work.

Kampanje for å påvirke politikere og forsikringsselskaper

ExpandE ønsker også å løfte frem problemstillinger rundt forsikring for å få flere norske ansatte. Helt konkret er det et stort kjøpesenter i Charlottenberg på svensk side som ønsker norsktalende ansatte. Problemet er at forsikringsspørsmål gjør det vanskelig å få norske praktikanter. I dette sporet vil prosjektet se på ulike forsikringsløsninger. Prosjektet diskuterer ulike muligheter med kommuner og forsikringsselskaper.

Etter anbefaling fra ungdommene som jobbet i en uke med tematikken i regi av ExpandE er målet å  starte en holdningsskapende kampanje for å løfte saken opp for politikerne og andre relevante aktører.

For Norge betyr det en mulig deltakelse i arbeidsmarkedet i Charlottenberg – et område som er utrolig mye større enn Eidskog. Det betyr at nordmenn i Eidskog området hvor det ikke er så mange varehandler utenom Kiwi og Coop Extra, nå vil kunne få mulighet til å skaffe seg arbeidspraksis på en smidigere måte. Og det i et av regionens største kjøpesentre på svensk side av grensen.

Prosjektlederne i ExpandE besøkte to representanter fra Senterpartiet på Stortinget. Målet var å løfte frem spørsmålet om hvorfor unge mennesker ikke kan ha praksisplasser over grensen og de eksisterende utfordringene med forsikring. Alle politikerne de møtte var enige i at unge bør få jobbe i et grenseløst arbeidsmarked. Besøket gav håp om at denne typen påvirkning kan lede til praktiske løsninger.

Vil spesielt hjelpe ungdom

Det er spesielt ungdom vi ønsker å hjelpe ut i arbeid, sier norsk prosjektleder Lars Erik Brenna. Arbeidsmarkedsregionen vil ha et større nedslagsfelt når vi tar med svensk side. Vi fokuserer spesielt på ungdommer som har falt utenfor, fortsatt bor i bygda der mulighetene er færre. For disse ungdommene er Oslo og Gardermoen lengre unna fordi mange ikke har førerkort. Det kjøres kollektivtrafikk hver time i retning Sverige og det tar bare 15-20 minutter for å komme seg til Charlottenberg, avslutter Brenna.

De to prosjektlederne Jan Elofsson i Civilisationen og Lars Erik Brenna, Vekstbedriften Vilja AS avbildet med Margrethe Haarr fra Senterpartiet (tv) og Marit Knutsdatter Strand – begge fra Senterpartiet. Bildet er tatt i forbindelse med besøk på Stortinget for å presentere prosjektet ExpandE.

Kontakt

Lars Erik Brenna

Vekstbedriften Vilja AS

+47 48 23 76 60

lars.erik@vilja-vekst.no

Daglig leder og norsk prosjektleder for ExpandE

Helmik Slora Kristiansen

Innlandet fylkeskommune

+47 47 02 86 18

helkri@innlandetfylke.no

Sekretariatsleder Interreg Sverige-Norge
Forvaltningsorganisasjon for programmet er Innlandet fylkeskommune