Bedre luftkvalitet i Østersjøregionen

Transport, og spesielt shipping, har stor betydning for både helse og miljø. CSHIPP-prosjektet formidler den viktige rollen reduksjoner i utslipp fra shipping spiller for å skape bedre luftkvalitet i Østersjøregionen.

Mye er oppnådd for å redusere miljøpåvirkning og helseskader fra transport i og omkring Østersjøen, og nye redskaper for ytterliggere reduksjon er utviklet gjennom Østersjøsamarbeidet, blant annet gjennom det såkalte CSHIPP-prosjektet.

CSHIPP står for Clean Shipping Project Platform og er et informasjonsformidlingsprosjekt som ble startet i oktober 2018. Målet med prosjektet er å vise frem resultater fra tiltak som er satt ut i livet gjennom de allerede fullførte sjørelaterte prosjektene i Interreg Østersjøprogrammet, blant annet EnviSum, Baltic LINes og ECOPRODIGI. CSHIPP-prosjektet knytter forskere, private aktører og myndigheter i landene rundt Østersjøen sammen.

Renere drivstoff bedrer folkehelsen

Den norske partneren i både CSHIPP og det fullførte sjørelaterte prosjektet EnviSum er Meteorologisk institutt. I EnviSum-prosjektet som ble fullført i 2019 spilte forskere fra instituttet en nøkkelrolle i å vise at en reduksjon i tillat mengde svovel i drivstoff for skip førte til en bedring i folkehelsen på tvers av Østersjøregionen.

– Gjennom EnviSum så vi på effekten fra bruk av renere drivstoff innen shipping, som ble innført i Østersjøen i 2015. Vi anslår at vi i 2016 unngikk om lag 500 for tidlige dødsfall relatert til svevestøv fra shipping i Østersjøregionen, sammenlignet med 2014. Vårt bidrag til CSHIPP-prosjektet innebærer blant annet å informere om disse funnene, og vi har holdt møter med aktører fra regjeringshold og næringsliv, blant andre Miljødirektoratet og Color Line, forklarer Michael Gauss, seniorforsker ved Meteorologisk institutt.

Med seg i møtene har Meteorologisk institutt gode redskaper. De interaktive kartene produsert av EnviSum med bl.a. data fra Meteorologisk institutt vant en EU-pris for hvor effektivt de formidler hvilken rolle den maritime industrien har for å bidra til bedre luftkvalitet i Østersjøen.

Fokus på miljø og helse også bra for klima

I dag står shipping for 13-14% av transportutslippene i Europa – tilsvarende andel som flytrafikken står for. På sikt kan nye energikilder for sjøtransport, slik som batteri og hydrogen, skape en grønn revolusjon for industrien.

– Nå som svovelmengden (SOx) i skipsdrivstoff har blitt redusert i Europa, vil det de neste ti årene handle om å redusere nitrogenoksid (NOx)-utslipp fra skipsfarten. Selv om klimapåvirkning ikke har vært et hovedfokus i CSHIPP- og EnviSum-prosjektene, er tiltakene også viktige i klimasammenheng, som i tur kan bli en viktig driver for videre grønn endring i skipsnæringen fremover, forteller Jan Eiof Jonson, seniorforsker innen avdeling for klimamodellering og luftforurensning ved Meteorologisk institutt.

Internasjonalt samarbeid er nøkkelen

Nå følger instituttet spent med på i hvilken grad skipstrafikk blir prioritert i EUs grønne giv, strategien som skal hjelpe Europa å nå null netto utslipp av klimagasser innen 2050. Jonson og Gauss påpeker at nye reguleringer vil spille en avgjørende rolle i hvor fort vi klarer å ta i bruk nytt drivstoff i Europa.

– De internasjonale samarbeidsorganene er nøkkelaktører for veien videre. Gjennom gode samarbeid kan vi få til samlet endring for skipsfarten, noe som er avgjørende, avslutter Jonson.