EnviSum styrker kunnskapen om reduserte utslipp fra skipsfarten

Bærekraftig skipsfart er noe som opptar mange. Men frem til nå har det vært begrenset med kunnskap om de konkrete samfunnsgevinstene som reduserte utslipp fra sjøfarten gir.

EnviSum-prosjektet sitt overordnede mål har vært å styrke dette kunnskapsgrunnlaget og utvikle de nødvendige verktøyene for å vurdere helse-, kostnads-, og miljøeffekter fra skipsfarten i Østersjøen. Dette vil gjøre den maritime industrien bedre rustet til å møte nye og strengere utslippskrav.

Forsker Jan Eiof Jonsen leder det norske bidraget i EnviSum-prosjektet. Foto: Meteorologisk Institutt.

– Den viktigste motivasjonen for prosjektet var å studere effekter av utslipp fra skip til luft, og samtidig dokumentere en eventuell endring i luftkvaliteten som følge av nye utslippskrav, forteller Jan Eiof Jonson, fra Meteorologisk institutt.

Prosjektet var et samarbeid mellom partnere i Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Estland og Polen. EnviSum er en del av Østersjøprogrammet og har status som flaggskip-prosjekt under Østersjøstrategien.

Nye utslippskrav

Fra 1. januar 2015 ble reglene for hvor mye svovel drivstoffet kan inneholde endret fra 1 prosent til 0.1 prosent i Østersjøen, samt Nordsjøen. Fra 1 januar i år ble reglene endret globalt slik at det ingen steder er tillatt med over 0.5% svovel i drivstoffet. Fra 2021 kommer det og strengere utslippskrav for NOx i Østersjøen og Nordsjøen, men bare for nye skip.

– Utslipp fra skip inneholder blant annet komponenter som svovel, NOx og partikler. I atmosfæren er svovel og NOx en kilde til partikler som kan gi negative helseeffekter. Fra et miljøperspektiv bidrar et høyere svovelinnhold også til sur nedbør og NOx til overgjødsling, forklarer Jonson.

Som et alternativ til drivstoff med lavt svovelinnhold kan skipene fremdeles bruke drivstoff med høyt svovelinnhold, kombinert med renseteknologi. Eventuelt alternativt drivstoff som LNG (flytende naturgass).

Mer kunnskap, bedre beslutningsgrunnlag

Grenseoverskridende samarbeid på tvers av land og bransjer er nødvendig for å kunne iverksette effektive og kunnskapsbaserte tiltak. Men beslutningstagere mangler den nødvendige kunnskapen om fremtidige reguleringer. Samtidig har skipsfarten behov for mer kunnskap slik at de kan gjøre de nødvendige investeringene.

De norske forskningsresultatene er i denne sammenhengen svært viktig for å gi politikere, forvaltere og næringsaktører et bedre kunnskapsgrunnlag.

– Meteorologisk Institutt har fått tilgang til detaljerte skipsutslipp fra Østersjøen og andre sjøområder. I kombinasjon med værdata og en modell for omsetning av kjemiske stoffer i atmosfæren har man beregnet endringene i spredningen av luftforurensning (inkludert partikler) i Europa før og etter at utslippskravene for svovelinnhold ble skjerpet i 2015, utdyper Jonson.

Under: Her kan du se en presentasjonsfilm om EnviSum-prosjektet.

 

Dokumentert renere luft

Utslippsmålingene fra prosjektet viser at mer enn 90 prosent av skipene i Østersjøen overholder reglene for utslipp til luft. Meterologisk Institutt har påvist stor nedgang av svovel i luft både i og rundt Østersjøen.

– Per i dag kommer brorparten av partiklene fra skipene fra NOx. Men det forventes at også NOx-utslippene vil reduseres som følge av nye utslippskrav etter 2021, sier Jonson.

Høster stor oppmerksomhet fra akademia og myndigheter

Resultatene fra det norske forskningsarbeidet har blitt publisert i tidsskiftet ACP (Atmospeheric Chemistry and Physics). De samme dataene er og brukt til å beregne forbedringer i helse effekter. Dette arbeidet er publisert i International Jurnal of Environmental Research and Public Health Ifølge Jonson er også en vitenskapelig artikkel som beregner miljøeffekter under utarbeidelse.

I tillegg er datamaterialet fra Meteorologisk institutt brukt som grunnlag for beregninger av lokale helseeffekter i Gøteborg, Tri City (Gdansk, Gdynia og Sopot) i Polen, samt St. Petersburg.

En felles strategi for et renere havmiljø

Østersjøstrategien ble for ti år siden opprettet som EUs aller første makroregion. Gjennom strategien samarbeider ti land rundt Østersjøen om felles utfordringer og muligheter i regionen.

En av strategiens sentrale prioriteringer er et renere havmiljø. EnviSum-prosjektet bidrar til strategiens mål om bærekraftig sjøfart og et styrket samarbeid om havrommet.

Resultatene i EnviSum-prosjektet inngår også som en del av Interreg-prosjektet CSHIPP (Clean Shipping Project Platform). Formålet med dette prosjektet er å samordne og spre kunnskapen om EnviSum og andre prosjekter som jobber med bærekraftig sjøfart.

Les mer om EnviSum-prosjektet HER.