Ønsker flere frivillige i eldreomsorgen

Samfunnet er i endring. Vi blir flere eldre, lever lengre og vil ha nye behov og forventninger til hva hjelpeapparatet kan tilby. Som en konsekvens av dyrere tjenester og mulige kutt i eldreomsorgen, kan det bli aktuelt at det frivillige apparatet overtar mer ansvar for deler av tjenestetilbudet fra staten.

In for Care er et internasjonalt samarbeidsprosjekt hvor målet har vært å se på alternative modeller for organiseringen av eldreomsorgen, som baserer seg mer på fellesskap og solidaritet.

Mulighetsrommet er stort for å inkludere flere frivillige hender i eldreomsorgen. Med en slik modell kan også helsepersonell frigjøre mer tid for den enkelte pasienten. Eksempler på frivillig innsats innenfor helse- og omsorgsfeltet kan være besøksvenner, turgrupper, kulturelle aktiviteter, rusmiddelforebyggende arbeid. Måltidsfellesskap og matkurs, informasjonsarbeid og omsorg ved livets slutt.

Prosjektet som nå er avsluttet har mottatt støtte fra Nordsjøprogrammet. Deltagerne har bestått av partnere fra Norge, Skottland, Nederland, Belgia, Sverige og Danmark.

Utnytter et eksisterende potensial
Universitetet i Agder har vært norsk prosjekteier. Sammen med Grimstad kommune, Knutepunkt Sørlandet og Region Kristiansand, har UiA-forskerne utforsket teknologiske løsninger som kan bedre samhandlingen mellom helse- og sosialtjenestene og frivillige. Frameworks har stått for utviklingen av teknologien i prosjektet.

– Det er viktig at helse- og omsorgstjenestene kan utnytte dette potensialet som finns, for det er veldig mange som ønsker å bidra med frivillig innsats, forteller Elin Thygesen fra UiA.

– Vi i Europa står overfor en felles europeisk utfordring med en aldrende befolkning, med færre i yrkesaktiv alder, og det er viktig og nødvendig med å jobbe sammen for å finne de gode løsningene, tilføyer May-Lene Uberg fra Region Kristiansand.

HER kan du se prosjektdeltagerne selv oppsummere hva de har fått til gjennom tre års prosjektsamarbeid.

Les mer om In for Care-prosjektet HER.