Interreg-samarbeid løser europeiske samferdselsutfordringer

Scandria®2Act-prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom flere land i Østersjøregionen som har identifisert gode løsninger på transportutfordringer i denne viktige delen av ScanMed»-korridoren (Scandinavia-Mediterrania), som prioriteres høyt av EU.

Prosjektets formål var å øke samhandlingen og konkurranseevnen i Scandria-korridorens regioner, og samtidig minimere negativ miljøpåvirkning forårsaket av transport.

Prosjektet har bestått av tre delprosjekter, eller såkalte «arbeidspakker»:

  1. Distribusjon av alternative drivstoff
  2. Tilrettelegging for multimodale transporttjenester
  3. Etablering av flernivå styringsmodell for samarbeidet langs korridoren, basert på dialog mellom regionale og nasjonale myndigheter, samt EU.
Scandria2Act-prosjektet identifiserer gode løsninger på transportutfordringer i nordlige deler av ScanMed-korridoren.

Østersjøprogrammet har finansiert prosjektet som også har status som Flaggskipprosjekt for Østersjøstrategien (EU Strategy for the Baltic Sea Region). Flaggskipprosjekter er prosjekter som er spesielt viktig for å gjennomføre strategiens prioriterte områder, i dette tilfellet bærekraftig transport.

Akershus fylkeskommune har ledet arbeidet med arbeidspakke 1, mens Østlandssamarbeidet har deltatt i 2 og 3 arbeidspakke.

Jon Petter Arntzen fra Østlandssamarbeidet har ledet det norske bidraget i Scandria2Act.

Fremmer bærekraftig og multimodal transport
I «arbeidspakke 1» har man fokusert på case-studier. Østlandssamarbeidet har bidratt med «Oslo Case Study», en delstudie med tiltak som fremmer bærekraftig og multimodal transport for gods og trafikk i The Scandria®Corridor (transportkorridor mellom Oslo regionen, Sør-Sverige, Danmark, Nord-Tyskland og Polen).

Multimodal transport eller «kombinert transport», er transport hvor man kombinerer mer enn én transporttype. Eks. via jernbane, vei og sjøtransport.

– I «Oslo Case Study» har vi sett på potensialet for overføring fra langdistanse-lastebiltrafikk mellom den norske-svenske grensen, med godstrafikk enten fra- eller til ulike destinasjoner i «Stor-Oslo», forteller prosjektleder Jon Petter Arntzen fra Østlandssamarbeidet.

Prosjektgruppa har også intervjuet eksperter for å utforske muligheten ved overføring av eksisterende godsvolumer fra vei til jernbane og sjø. Datagrunnlaget viser at Norge har særlig gode forutsetninger for multimodal sjøtransport, og at vannveien er konkurransedyktig sammenlignet med landeveien.

Viderefører arbeidet i ny samarbeidsallianse
Samarbeidspartnerne har også etablert Scandria-alliansen som skal bidra med kunnskap og anbefalinger om fremtidens samferdselsløsninger i Scandria-korridoren.

Alliansen skal samarbeide med EU, dets medlemsland, og andre relevante aktører for å implementere et bærekraftig og multimodalt transportsystem innen 2030 i Østersjøregionen, samt regionene langs ScanMed-korridoren.

Løser nasjonale og internasjonale utfordringer
En grenseoverskridende stordugnad er nødvendig for å løse felles europeiske transportutfordringer. Interreg er et verdifullt verktøy som muliggjør samarbeid på tvers av land og regioner.

– Det har vært en inspirerende og givende reise for Østlandssamarbeidet. Med Interreg kan vi trekke på kompetanse og erfaringer fra flere sammenlignbare europeiske land. Det gir oss den nødvendige kunnskapen for å løse problemer på nasjonalt og internasjonalt nivå, avslutter Arntzen.