Én elv – felles utfordringer

Prosjektet Tana River ønsker å kombinere kunnskapen om Tanaelven fra både den norske og finske siden, og på den måten bidra til å bevare det biologiske mangfoldet. Prosjektet er et felles prosjekt mellom miljømyndigheter, forskningsinstitusjoner, kommuner og fiskeriorganisasjoner på begge sider av grensen.

Fra norsk side er Tana kommune, og har med seg Karasjok kommune, Tanavassdragets fiskeforvaltning, Fylkesmannen i Finnmark og Norges vassdrags- og energidirektorat med på laget. Tana River er et Interreg Nord-prosjekt.

Les mer om prosjektet Tana River HER.

Kartlegger biologisk mangfold og vannkvalitet
Prosjektpartnerne har blant annet dokumentert tettheten av lakseyngel i Tanaelvens sideelver. Datamaterialet skal brukes til å lage en felles fiskedatabase som allerede er under produksjon.

Prosjektet kartlegger også hvilke deler av sideelvene som har innlagt kulverter, og fjerner elementer som hindrer vassføringen. Prosjektet har klart å påvise at fisken er robust og kommer seg godt forbi de fleste vandringshindre.

Miljømyndighetene i Norge og Finland har gjennom prosjektet utviklet et felles oppfølgingsprogram for Tanaelvens vannbasseng. Kunnskapen om vannkvaliteten i elven blir presentert på den norsk-finske grensekommisjonens hjemmeside.

En elv – Felles forvaltning
Selv om det er en og samme elv, er det ulik lovgivning og forvaltning av naturresursene i Norge og Finland. Tana River ønsker å skape et felles forvaltningssystem med mål om å bevare balansen mellom den utnyttede og beskyttede delen av naturen.

Kommuner og miljømyndigheter har utvekslet informasjon mellom seg om truede arter og livsmiljøer som trenger felles beskyttelse. Ved terrengkartlegging har man funnet flere tradisjonelle biotoper som er viktige kulturlandskap for regionen. Dette består blant annet av gamle åkere eller beitemark som vedlikeholdes gjennom slått eller beite.

Interreg Nord
Programmet legger til rette for grenseregionalt samarbeid mellom de nordligste delene av Sverige, Norge, Finland og Sápmi. Regionen skiller seg fra andre europeiske områder gjennom sitt arktiske særpreg med kaldt klima, mørketid, store naturområder og en enorm ressursrikdom.

Fram mot 2020 skal programmet styrke regionens konkurransekraft og attraktivitet.

Samarbeidsprogrammet består av to delområder: