Norsk-svensk samarbeid kartlegger skogsinteresser

Skogen har mange flotte bruksområder: Rekreasjon, jakt, plukking av sopp og bær, tømmer og mer. Ulike interesser går stort sett godt sammen, men av og til kan de være motstridende. Økt kunnskap om det grønne skiftet, økologisk bærekraft og bioøkonomi styrker kapasiteten til å utvikle gode metoder for å bevare og håndtere interessekonflikter om skogens ressurser.

Et av disse verktøyene er landskapsressursanalyse (LRA). Nå skal metoden prøves ut av Interreg-prosjektet Ingoskog (Innovasjon for grønn omstilling i skogen) – et grenseoverskridende samarbeidsprosjekt som jobber med grønn omstilling av skogressurser. Prosjektet er en del av Interreg Sverige-Norge, med Høgskolen i Innlandet som norsk prosjekteier.

Les mer om Ingoskog-prosjektet HER.

Bringer aktører sammen
LRA har sitt opphav i «The European Landscape Convention», et initiativ fra Europarådet som ble undertegnet for snart 20 år siden. Denne avtalen understreker betydningen av å identifisere landskapets ressurser gjennom forskning og undersøkelser i samråd med lokale aktører, fastboende og andre interessenter. I Norge har metoden blitt utviklet hos Aurland Naturverksted i samarbeid med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

LRA for svenske forhold
LRA-metoden har tidligere blitt testet i den lille norske grenden Bakka, som ligger langs Nærøyfjorden i Aurland kommune. Gjennom Ingoskog skal metoden testes på svensk side, i nordre deler Klärelvdalen i Värmland.

Som en del av LRA-arbeidet skal det gjennomføres to workshoper i nordre deler av Klarälvdalen, en i mai og en i høst.

– Vi har tilpasset metoden for Klärelvdalen for å se om det kan synliggjøre og kommunisere skogens verdi mellom ulike aktører og interesser. Det handler om å gjøre det mulig for mennesker å bruke og bo i skoglandskapet på en bærekraftig måte, forteller Margareta Dahlström, prosjektleder for Ingoskog og professor i kulturgeografi.