Tverrfaglig forskningsprosjekt kartlegger våpenfunn i Østersjøen

 

Øyvind Voie fra Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) er forskningsansvarlig for det norske bidraget i Daimon.

Etter andre verdenskrig dumpet de allierte store mengder kjemiske stridsmidler og ammunisjon som enten ble hevet direkte over bord eller lastet i utrangerte fartøy som så ble senket til havs. Tanken var at sjøvann ville tære på og uskadeliggjøre eksplosivene. Problemet er at denne prosessen går svært sakte, og i flere tilfeller er ammunisjonen like sensitiv i dag som for 70 år siden.

Til sammen ligger hele 50 000 tonn kjemiske stridsmidler og 200 000 tonn konvensjonelle våpen begravd i mudderet i Østersjøen, i tillegg til 168 000 tonn i Skagerrak.

– Dumpet ammunisjon utgjør en sikkerhetsrisiko. Disse kan gjøre skade på folk som finner den. Etter mange år på havets bunn med økende korrosjon på ammunisjonen, lekker det ut kjemikalier som kan forurense havet. Vi kan heller ikke utelukke at disse stoffene tas opp i oppdrettsfisk og annen matfisk, forteller forskningsleder Øyvind Voie, fra Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI).

Fra børstemark til simulert bombe
Interreg-prosjektet Daimon (Decision Aid for Marine Munitions) går i dybden for å avklare hvilken risiko disse dumpeplassene utgjør. Med i prosjektet deltar partnere fra Polen, Tyskland, Litauen, Russland, Finland, Sverige og Norge. Fra norsk side er FFI prosjekteier. Prosjektet er en del av Østersjøprogrammet og har status som flaggskipprosjekt under Østersjøstrategien.

– Vi har hatt et godt samarbeid med våre kolleger, og det som er spennende med prosjektet er det helhetlige og tverrfaglige fokuset. Alt fra toksikologer som ser på påvirkningen av miljøgifter i børstemark og annet marint dyreliv, til eksperter på havstrømmer og hydrodynamikk, et felt som tar for seg vannbevegelser på makronivå, deltar.

 

Fra norsk side har prosjektpartnerne deltatt i flere tokt for å kartlegge vrakene og hvilken risiko de utgjør. Med dette datagrunnlaget utvikler forskerne et kart over vrakenes lokalitet, samt et trafikklys-system som forteller om ammunisjonens farenivå. FFI har også gjennomført et kontrollert eksperiment med en simulert bombe, for å se på spredningen ved en eventuell lekkasje fra kjemisk ammunisjon

En glemt samfunnsrisiko
Med jevne mellomrom dukker det opp medieoppslag om sivile funn av våpen. Disse ryddes opp av Forsvaret. Problemet er at man har lagt seg på en minimumsstrategi, og behovet er stort for en mer proaktiv tilnærming.

Tonn på tonn med stridsmidler ligger begravd i Østersjøen og Skagerrak. Disse våpnene utgjør en stor miljø-og samfunnsrisiko.

Hvorvidt man skal heve, sikre eller ikke foreta seg noe finnes det ikke noe klart svar på og må vurderes for hvert enkelt tilfelle. Derfor har Daimon utviklet en digital «verktøykasse» (foreløpig beta-versjon) rettet mot offentlige myndigheter. Denne skal legge føringen for hvilken miljø-og sikkerhetsrisiko stridsmateriellet utgjør.

– Verktøykassen er det viktigste sluttproduktet vårt, og det er viktig å få den distribuert til sluttbrukerne. Først og fremst vil det være av interesse for statlige etater som Kystverket, Miljødirektoratet, Fylkesmenn, men også for kommuner som trenger kunnskap om disse vrakene. Et tenkt scenario kan for eksempel være hvis en kommune skal anlegge en sjøkabel ved en slik lokalitet.

– Dette er et problem som bør tas mer på alvor enn det gjøres i dag. Det bør gis mer midler slik at forsvaret kan rydde opp i forkant, og ikke bare bli tilkalt ved alvorlige hendelser, avslutter Voie.

LES MER: Skal granske dumpet krigsskip.

LES MER: Hva gjør vi med dumpet ammunisjon?

Under kan du høre Øyvind Voie snakke om dumpet ammunisjon til havs som en glemt samfunnsrisiko i FFIs egen podcast: UGRADERT.

Et flaggskip for rene hav og marin sikkerhet
Daimon er flaggskip for EUs strategi for Østersjøen. Gjennom denne strategien samarbeider medlemslandene i EU rundt Østersjøen (Sverige, Danmark, Estland, Finland, Latvia, Litauen, Polen og Tyskland). Strategien åpner også opp for samarbeid med EUs naboland i regionen (Norge, Russland og Hviterussland).

Rene havområder fri for stridsmidler er viktig både for miljø og marin sikkerhet. På denne måten bidrar Daimon til en ren og sikker sjøfart, som er en sentral målsetting i strategien.

7. februar avholder Daimon sitt sluttseminar i Bremerhaven, Tyskland. Prosjektet har også mottatt nye midler til å videreføre prosjektet i Daimon 2.0. FFI deltar også i prosjektet North Sea Wrecks, som tar for seg tilsvarende utfordringer i Nordsjøen. Prosjektet støttes av Interreg Nordsjøprogrammet, og har partnere i Belgia, Nederland, Tyskland, Danmark og Norge.