Høster resultater av ReSeNS

Stormøtet har samarbeidspartnerne som målgruppe, og er en arena for deling av kunnskap og oppdatering av aktiviteten i prosjektet. Tre hovedtema sto på programmet: refleksjon rundt de nasjonale initiativene som er lansert om samfunnsentreprenørskap, deling av erfaring fra studieturen til Skottland og videreføring av prosjektet.

Nasjonale initiativ

Både i Norge og Sverige har det kommet nasjonale utspill. I Sverige har regjeringen lagt fram en Strategi for sociala företag og i Norge har en tverrdepartemental gruppe lagt fram et notat om Samarbeid om sosialt entreprenørskap.

– Den svenske strategien innebærer at det er bevilget penger til området, noe som er meget positivt og muliggjør videre arbeid med samfunnsentreprenørskap, sier prosjektleder Yvonne von Friedrichs i ReSeNS. Det norske utspille er mer et forarbeid til framtidig politikk.

Skotske erfaringer

Skottland sine strategier har kommunene en mer mindre rolle enn i Skandinavia. Mye av støtteapparatet er tilrettelagt gjennom ulike «mellomledd»-organisasjoner.

– Mye er likt Skandinavia når det gjelder tenking rundt «social enterprises», som omfatter både lokalsamfunnsutvikling og sosialt arbeid, sier norsk prosjektleder Britt Paula Mørkved. På bedriftsnivået er problemstillingene veldig like, når det gjelder å håndtere balansegangen mellom sosialt engasjement og nødvendig økonomilogikk.

Videreføring av prosjektet?

Partnerne i prosjektet er innstilt på at det nettverket som er etablert gjennom prosjektet er meget verdifullt og må forsøkes videreført. Samspillet mellom det store antallet bedrifter, rådgivermiljøer og kommuner er unikt.

Det ble tatt til orde for at rådgiverne/inkubatorene tar lederrollen i det videre arbeidet som i større grad vil være preget av å omsette kunnskapen til handling.