Samarbeider om resultatformidling

De tre prosjektene EEBAK, GrAB (Green Arctic Building) og SECURE inkluderer partnere i 15 regioner i Norge, Sverige, Finland, Storbritannia, Irland, Færøyene, Canada og Russland. Gjennom samarbeidsprosjektet Arctic Cluster, eller Arctic Collaboration to Support More Efficient Dissemination og Arctic Cooperation Project Results, har deltakerne i prosjektet etablert en felles kommunikasjonsplattform for å gjøre det enklere å dele kunnskapen fra prosjektene.

Samarbeidet startet i desember 2017, og i løpet av 2018 skal de involverte prosjektene legge til rette for nettverksbygging, erfaringsutveksling og spredning og utnyttelse av konkrete prosjektresultater.

– Vår overordnede målsetting med deltakelsen i Arctic Cluster er å nå ut til et større publikum enn hva vi hadde hatt mulighet til på egen hånd. GrAB er en del av Kolarctic og inkluderer også partnere fra Russland. Vi skal bidra med kompetanse innen bærekraftige bygninger og byutvikling tilpasset nordområdene, med fokus på energieffektivitet og livssyklusanalyser, sier professor Bjørn R. Sørensen ved UiT – Norges arktiske universitet.

I tillegg til å samle kommunikasjons-kreftene, skal aktørene i programmet forberede nye grenseoverskridende tiltak for lavkarbonøkonomien. Arctic Cluster skal etter planen levere inn søknad til nytt prosjekt innenfor rammene av Interreg-programmet Nordlig Periferi og Arktis.