EU og Norge finansierer mer svensknorsk samarbeid

De sju prosjektene som nylig fikk innvilget støtte fra styringskomiteene for delområdene Nordens Grønne Belte, Indre Skandinavia og Indre Skandinavia i Interreg Sverige-Norge-programmet mottar til sammen 1 227 477 euro i norske interregmidler og 2 371 502 euro i støtte fra EUs fond for regionalutvikling (ERDF)

Om prosjektene

Skoglig tilpasning til et endret klima
Skognæringa på begge sider av grensa må forholde seg til et endret klima. Hvordan kan man løse utfordringene med avvirkning i skogen i et stadig mildere og våtere klima? Prosjektet, som er et samarbeid mellom Skogsstyrelsen på svensk side og Fylkesmannen i Trøndelag, ønsker å bidra til et bærekraftig og langsiktig skogbruk tilpasset klimaendringene. Prosjektets hovedmål er at innen 2020 skal prosjektet ha lagt grunnlag for en jevn og bærekraftig virkesforsyning som er tilpasset klimaendringene. Prosjektet skal bidra til å begrense miljøpåvirkningen og til å styrke kompetansen innen skogbruk i Nordens grønne belte. Prosjektet har sterk forankring i næringslivet. Trafikverket, Gällö Skog AB, Rödins Trä AB, Fria Skog AB, SCA Skog AB, Skogforsk, Trøndelag fylkeskommune, Allskog, SB Skog, Nortømmer, Skogkurs, Maskinentreprenørenes forbund, Arena Skognæringa i Trøndelag, Statsskog SF og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) bidrar til gjennomføringen av prosjektet.

Prosjektet mottar kr 1 026 100 i norske interregmidler og 246 034 euro i EU-midler. Totalt prosjektomfang er på 6 mill. NOK.

Delområde. Nordens Grønne Belte

Fokus fred – 300-årsmarkering av Karolinernes felttog
Jämter og trøndere ble for 300 år siden tvunget inn i en krig på grunn av stormaktspolitikken. Konsekvensene ble katastrofale på begge siden av grensen. For den svensknorske arméen innebar det at 3000 karolinersoldater frøs ihjel under retretten i grensefjellet. Prosjektet, som ledes av Trondheim kommune og Stiftelsen Jämtli, skal fungere som en katalysator, koordinator og markedsfører av alle de ulike markeringene som skal foregå i regionen i løpet av markeringsåret 2018. Prosjektet vil engasjere mennesker og foreninger til å samarbeide både lokalt og regionalt, slik at man får et stort markeringsprogram som løfter fram felles kulturhistorie og gir rom for ettertanke om fred og med en kobling til nåtidens internasjonale konflikter. Länsstyrelsen Jämtlands län, Region Jämtland/Härjedalen, Jämt-trønderska föreningen Armfeldts karoliner (JTAK), Naboer AB og Trøndelag fylkeskommune bidrar til gjennomføringen prosjektet.

Prosjektet mottar kr 341 500 i norske interregmidler og 80 095 euro i EU-midler. Totalt prosjektomfang er på 1,9 mill. NOK.

Delområde: Nordens Grønne Belte

Angrepet på Norge i 1718 skulle gjenreise Sverige som europeisk stormakt. Forsøket fikk katastrofale konsekvenser på begge sider av Grensen. Foto: Karolinerspelet

TROJAM-3D Trøndelag-Jämtland 3D Center
Additiv produksjon (AT) er benevnelsen som brukes for å bygge tredimensjonale komponenter gjennom 3D-printing. Prosjektet, som ledes av NTNU, Institutt for maskinteknikk og produksjon og Mittuniversitetet, ønsker å etablere Trondheim, Østersund og Västernorrland som et kunnskaps- og industrielt sentrum for additiv produksjon i metall. AT-teknologien gir kortere tid fra design til ferdig produkt, redusert forbruk av materiale og unike muligheter når det gjelder komplekse geometrier. Prosjektet ønsker å utvikle nye materialer, tilbymaterialkarakterisering, forbedre og utvikle ny metodikk og nye produkter med AT i metall samt utvikle og tilby ekspertise til næringslivet innen feltet.  Uddeholm, SINTEF Raufoss, Sandvik Materials Technology, Sandvik Teeness, Sandvik Coromant, Laser Nova, Essge-Plast, AIM Sweden, Nord-Lock, GE Arcam bidrar til gjennomføringen av prosjektet.

Prosjektet mottar kr 2 275 000 i norske interregmidler og 517 077 euro i EU-midler. Totalt prosjektomfang er på 12,8 mill. NOK.

Delområde. Nordens Grønne Belte

Midt-svensk/norsk interregional inkubatortjeneste
Prosjektet har som overordnet målsetting å skape en interregional inkubatortjeneste (Startup Exchange Program) som forener styrkene til de respektive inkubatormiljøene på hver side av grensen. For målbedriftene skal dette føre til økt konkurranse- og internasjonaliseringskraft, som gir høyere suksessrate og evne til å skape nye arbeidsplasser i sine regioner. Prosjektet ledes av Peak Region AB og Connect Trøndelag.

Kr 340 000 er innvilget i norske interregmidler og 80 644 euro i EU-midler. Totalt prosjektomfang er på 1,97 mill. NOK.

Delområde. Nordens Grønne Belte

Økt arbeidskraft i grenseregionen
Prosjektet som ledes av Åre kommune og Frivillig Inderøy skal bidra til å øke marginaliserte grupper i arbeidsmarkedet sine muligheter på arbeidsmarkedet, styrke sysselsettingen og tilgangen på arbeidskraft og kompetanse i regionen. Prosjektet skal bidra til å gi deltagerne bedre nettverk, økt deltagelse i frivillighet, mer effektive koblinger mellom personer fra målgruppa og arbeidstakere, samt gi dem kunnskap og erfaring som etterspørres av arbeidsgivere. Nord-Trøndelag fylkeskommune, EVO Återvinningspartner AB, Inderøy kommune, NAV og Flyndra bidrar sammen med prosjekteierne til gjennomføringen av prosjektet.

Kr 1 614 450 er innvilget i norske interregmidler og 372 226 euro i EU-midler. Totalt prosjektomfang er på 9,74 mill. NOK.

Delområde. Nordens Grønne Belte

eTeam
Prosjektet har som overordnet målsettiing å øke utbredelsen av innovative velferdsteknologiske produkter og tjenester. Aktørene i prosjektet skal samarbeide for å legge til rette for mer samandling og kunnskapsutveksling mellom kommuner, næringsliv og utdanningsinstitusjoner i grenseregionen.

Gjennom et nylig gjennomført forstudium har prosjektet konkludert med at det ikke er tilstrekkelig å kun ha tilgang på ny teknologi. Effektiv innovasjons- og endringsprosesser krever også organisering, kompetanse, informasjon og kommunikasjon.

Prosjekteiere er Högskolan Väst og Høgskolen i Østfold. Prosjektets totalbudsjett er 1 270 183 euro, hvorav 412 880 kommer fra ERDF, mens 222 221 gis i støtte via de norske interregmidlene.

Delområde: Grenseløst samarbeid

GRENSEVILT – Reduksjon av grensebarrierer for skandinavisk viltforvaltning
Prosjektet skal legge til rette for en bedre, grenseoverskridende, inkluderende og konfliktdempende forvaltning av elg, ulv og jerv i skogene i Indre Skandinavia. Gjennom en kombinasjon av ny kunnskap, nettverksbygging og økt dialog over grensen skal GRENSEVILT redusere grensehindre og stimulere til bærekraftig utnyttelse av skogens ressurser.

Prosjekteiere er Sveriges lantbruksuniversitet og Høgskolen i Innlandet. Prosjektets totalbudsjett er 1 270 183 euro, hvorav 613 948 kommer fra ERDF. 340 000 euro gis i støtte via de norske interregmidlene.

Delområde: Indre Skandinavia

Nye muligheter i 2018

Hovedmålet med Sverige-Norge-programmet er å styrke regionens attraktivitet og konkurranseevne gjennom grenseoverskridende samarbeid. Satsingsområder i programmet er forskning og innovasjon, små og mellomstore bedrifter, natur og kulturarv, bærekraftig transport og grenseoverskridende arbeidsmarked. En nærmere beskrivelse av satsingsområdene finner du her.