Bygger mobil bank for velferdstjenester

– Det er en digital kommunikasjonsplattform som kobler mangfoldet av behov med mangfoldet av ressurser, forklarer Nyby-gründer Fredrik Gulowsen.

Appen åpner nye muligheter for selvorganisering på tvers av tjeneste-siloene, der brukerflaten er skreddersydd for den enkelte, enten vedkommende er tjenestemottaker, pårørende, offentlig tjenesteyter, privat leverandør eller frivillig hjelper.

– Vi har en velferdsmodell som er i ubalanse, med færre på jobb og større behov. Målet vårt er å kombinere kraften i digitalisering med verdiene i den nordiske velferdsmodellen. Da må vi organisere oss annerledes og få med alle – også frivillige og private – som har ressurser å bidra med, sier Gulowsen.

Utnytter ressursene bedre
Nyby-appen er en digital arena der frivillige og brukere kan løse mer selv, samtidig som det også blir lettere å samarbeide på tvers av kommuner og organisasjoner.

Nyby kobler mangfoldet av behov med mangfoldet av ressurser, forklarer Fredrik Gulowsen.

– Nyby er rett og slett en felles plattform som lar kommuner og organisasjoner løse felles utfordringer og gjøre ting mer effektivt enn i dag, sier Gulowsen.

Nybys digitale plattform kobler mangfoldet av behov sammen med mangfoldet av ressurser. Brukere som har godkjente tjenestebehov kan kontakte kommunen eller en organisasjon gjennom appen. Behovene blir da synlige for de ledige ressursene i organisasjonen – og andre den samarbeider med.

– Hvis noen har behov for en besøksvenn kan vi koble dem opp mot ressurssterke pensjonister, NAV-brukere på aktivitetsplikt, nabolag, og organisasjoner, sier Gulowsen.

Det er kommunen og den enkelte organisasjon som bestemmer hvilke aktiviteter og tjenester som skal tilbys den enkelte gjennom Nyby. Alle kompetansekrav er lagt inn i systemet og alle som leverer tjenester gjennom appen blir kvalitetssikret.

Samarbeid med SOL
Fredrik Gulowsen vil gjerne samarbeide med aktører som er interessert i å modernisere og effektivisere velferdstjenestene ved å ta i bruk ny teknologi. Han betrakter det svensk-norske samarbeidsprosjektet SOL som en relevant og spennende samarbeidspartner.
– Jeg opplever at SOL-partnerskapet deler mye av tankegangen som ligger til grunn for Nyby-satsingen. Vi er dessuten opptatt av å få flere gode samarbeidspartnere i Sverige, sier han.
Nyby har allerede opprettet et FoU-samarbeid med Bydel Gamle Oslo, Bydel Nordre Aker og Bærum kommune, med oppfølging fra Institutt for samfunnsforskning (ISF). Selskapet får også bistand av Pure Consulting, Sprint Consulting og Innovasjon Norge.

Mange som får kan også gi
– Nyby er et glimrende eksempel på økt egenansvar og samfunnsansvar for å leve livet best mulig. Det offentlige tjenesteapparatet bør ikke bare kartlegge hjelpebehov, men også ressurser, sier Marit Heiberg, prosjektleder for SOL.

Hun viser til at mormor, som trenger hjelp til å huske å ta medisinene og få en dusj, godt kan være reservebestemor for noen i nabolaget, eller hun kan være med den demente naboen å gå en tur.

– Alle har noe å bidra med og de fleste av oss vil gjerne være til nytte og bety noe for noen, avslutter Heiberg.