URBACT deler suksesshistoriene fra Europas byer

Utfordringene i Europas byer knytter seg blant annet til demografiske endringer, klima- og miljøspørsmål, arbeidsløshet, fattigdom og sosial inkludering. Tidligere i år kunngjorde URBACT støtte til byer som kan bidra til å identifisere og bidra til spredning av beste praksis i møtet med urbane samfunnsutfordringer. URBACT Good Practice Call gir interessenter i europeiske byer muligheten til å lære av likesinnede gjennom tilpasninger og gjenbruk av utprøvde og dokumenterte metoder for helhetlig og bærekraftig byutvikling.

Nå har de første byene fått status som URBACT Good Practice City. Merkelappen gir byene synlighet og anerkjennelse for resultatene som er oppnådd, samtidig som de inkluderes i nettverk av europeiske byer som ligger i forkant av den urbane samfunnsutviklingen.

Gjennom en egen prosjektdatabase gjør URBACT nå prosjektene, metodene og historiene bak tilgjengelig for et bredt publikum. De 97 prosjektene som per i dag er tatt inn i det gode selskap, har et bredt spenn i tematikk – fra klimatilpasninger og transport til sosial inkludering og digital innovasjon. Databasen er søkbar og inndelt i innsatsområde og bystørrelse.

I tiden som kommer legger URBACT opp til utstrakt kommunikasjon og markedsføring av byene og prosjektene.

Markedsføringen skjer blant annet gjennom URBACT Good Practice Festival, som arrangeres i september 2017. Festivalen er et utstillingsvindu for utvalgte byer, hvor deltagerne gis mulighet til å danne nettverk med beslutningstakere på europeisk nivå.

Gjennom Good Practice City-utlysningen skal det også produseres infografikk, publikasjoner, filmer og annet informasjonsmateriell som skal distribueres bredt blant interessenter fra hele Europa. En URBACT Good Practice City blir også et viktig talerør for integrert og bærekraftig byutvikling på relevante eventer (workshops, konferanser og lignende).

Utlysningen gir i tillegg byene muligheten til å dele erfaringer og videreutvikle metodikk innenfor rammene av et læringsnettverk (Utbact Transfer Network).

Om URBACT

URBACT III er et program for erfaringsutveksling og gjensidig læring som bidrar til bærekraftig byutvikling i Europa. Programgeografien omfatter byområder i alle EUs medlemsland samt Norge og Sveits. URBACT III setter byer, byregioner og kommuner i stand til å løse ulike urbane samfunnsutfordringer gjennom å:

Alle prosjektdeltakere oppretter lokale interessentgrupper som utvikler en lokal handlingsplan. Det er ingen minstekrav til størrelse på byene som deltar i prosjektene.