Fjellreven lykkes med Interreg-hjelp

Selv om fjellreven ble fredet allerede i 1930, har ikke bestanden klart å ta seg opp til et levedyktig nivå. Bestanden er fortsatt liten og sterkt fragmentert i Norge og Sverige. Ved siste revisjon av norsk rødliste for arter er fjellreven fremdeles klassifisert som kritisk truet.

Oppsving for fjellreven
Likevel peker pilene oppover. På ti år er bestanden i Skandinavia tredobla. De gode resultatene skyldes blant annet det grenseregionale samarbeidet gjennom Interreg Sverige-Norge-prosjektet Felles Fjellrev, som ble avsluttet i 2014.  Det fireårige samarbeidet mellom aktører i Jämtland og Trøndelag resulterte i et merkbart oppsving for bestanden av fjellrev i fjellområdene i prosjektområdet. Bestandoppgangen er et resultat av gode lemenår, kombinert med intensive forvaltningstiltak, som støttefôring, rødrevbekjempelse og utsetting av rev i fangenskap. Gjennom «Felles Fjellrev» gjennomførte Miljødirektoratet og Länsstyrelsen i Jämtland felles tiltak i midtre deler av Norge og Sverige. Miljødirektoratets feltapparat og Statens Naturoppsyn gjennomførte mange av de praktiske felt-tiltakene.

I videoklippet under kan du bli med NRK på tur i grensefjellene i Tydal for å se hvordan gode hjelpere støtter den skandinaviske fjellreven.

 

Samarbeidet videreføres og forsterkes
Det svensk-norske Interreg-samarbeidet for fjellreven ble i 2016 intensivert gjennom prosjektet Felles Fjellrev II. Det nye prosjektet har et totalbudsjett på 4 375 000 euro, hvorav 2 168 00 euro finansieres via de norske Interreg-midlene. Prosjektområdet utvides til også å dekke Nordland fylke og Västerbottens län. På partnersiden har man fått med seg WWF på norsk og svensk side for å styrke informasjonsspredningen og kunnskapen om fjellreven i offentligheten. Nesten alle berørte fjellkommuner bidrar dessuten til «Felles Fjellrev», enten økonomisk eller med egeninnsats. Slik sikres en tydelig lokal forankring for prosjektet.

I 2017 starter dessuten Interreg Nord-prosjektet Arctic Fox Together arbeidet med å bedre Fjellrevens vilkår i de nordligste delene av Norge, Sverige og Finland. Dermed bidrar Interreg-partnere til å ta vare på den sårbare fjellreven i så å si hele artens leveområde.