Tilbake

Dette er tegnene på et vellykket Europa-prosjekt

Ny rapport anbefaler tettere samarbeid mellom fylkeskommunene for å gjøre det internasjonale arbeidet så effektivt som mulig.

Rapporten «Fylkeskommunenes europeiske arbeid: Omfang og mangfold. En sammenstilling av fylkeskommunenes europeiske arbeid. Viktige roller for de nye regionene» er utarbeidet av Utenriksdepartementet på oppdrag fra tidligere statsråd Elisabeth Vik Aspaker.

I rapporten anbefales et tettere samarbeid mellom fylkeskommunene for å gjøre det internasjonale arbeidet så effektivt som mulig. Rapporten angir en rekke eksempler på god praksis.

Noen kjennetegn ved vellykkede europeiske prosjekter er:

  • Solid forankring i ledelsens prioriteringer.
  • Målrettet og konkret arbeid som en integrert del av fylkets oppgaveløsning og en langsiktig strategi.
  • Fylket har et nettverk for å drøfte aktuelle initiativ og prosjekt.
  • Deltakelse i europeiske paraplyorganisasjoner gir innflytelse.

Dette følges nærmere opp med 18 forslag til videre oppfølging.

Anbefalingene vil nå bli fulgt opp med fylkeskommunene i tett dialog med sentrale aktører som departementene, KS, Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og Senter for internasjonalisering av utdanning samt de norske regionkontorene i Brussel.

bakke-jensen-frank-ii
Statsråd Frank Bakke-Jensen. Foto: Fotograf Sturlason/Utenriksdepartementet

– For å løse flere av våre felles europeiske utfordringer er vi helt avhengige av at kommuner og fylkeskommuner er aktive pådrivere. Det er i lokalsamfunnene omstillingene må skje. Jeg håper rapporten vil være et nyttig innspill for bedre å utnytte de muligheter som ligger i EUs programmer og europeisk samarbeid, og ser fram til tett dialog med fylkeskommunene om dette, sier EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen.

Rapporten om fylkeskommunenes europeiske arbeid inngår også som ledd i forberedelsene til neste møte i Europapolitisk forum for sentrale, regionale og lokale myndigheter samt Sametinget, 14. – 15. mars 2017 i Brussel.

Rapporten er utarbeidet av Utenriksdepartementet i samarbeid med alle landets fylkeskommuner og i særdeleshet fylkeskommunenes internasjonale koordinatorer. Videre har Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og Senter for internasjonalisering av utdanning gitt viktige bidrag.

Rapporten inngår i Utenriksdepartementets samarbeid med Kunnskapsdepartementet om regional mobilisering av offentlig sektor til Horisont 2020.

Nærmere om rapporten:

  • Kapittel 2 gir en oversikt over av fylkeskommunenes europeiske arbeid.
  • Kapittel 3 gir en rekke eksempler på vellykkete europeiske satsinger som fylkeskommunene har gjort.
  • Kapittel 4 omtaler de viktigste kjennetegnene ved vellykkete europeiske prosjekter der norske fylkeskommuner spiller en viktig rolle. God forankring av det europeiske samarbeidet i den politiske og administrative ledelsen i fylkeskommunene er en avgjørende nøkkel for suksess.
  • Kapittel 5 gir en nærmere omtale av de viktigste statlige virkemidlene fylkeskommunene kan spille på for å lykkes i sine europeiske satsinger. De europeiske virkemidlene og de europeiske samarbeidsorganene åpner mulighetene og gir ressurstilgang, men det vil være de nye regionenes egne initiativ og viljestyrke som gir suksess.
  • Kapittel 6 forsøker å beskrive hvilke rollersom vil bli aktuelle for de nye regionene. Forslagene handler om å identifisere måter å arbeide på som kan gi de nye regionene sin rettmessige rolle i utviklingen av landets innovasjonskraft, kompetansebygging, tilgang på arbeidskraft, kultur, og tjenlig infrastruktur. Videre er det et hovedpoeng å fremme forslag som ytterligere kan styrke den nytten regionene vil ha av å integrere europeisk samarbeid i sin oppgaveløsning.

Her kan du lese hele rapporten om fylkeskommunenes europeiske arbeid (pdf-dokument).

LES MER: Norske regioner er avgjørende for Europas framtid

Tilbake